Europski sud za ljudska prava o načinu obračunavanja troškova Državnog odvjetništva RH

Europski sud za ljudska prava donio je presudu u slučaju Cindrić i Bešlić protiv Hrvatske (broj 72152/13). U toj presudi nalazi se i dio koji se odnosi na način obračunavanja troškova Državnog odvjetništva RH: taj dio donosimo u cijelosti:

"108. Nadalje, nacionalni sudovi naložili su podnositeljima zahtjeva plaćanje troška zastupanja države iznos koji bi se dodijelio protivnoj stranci kao nagrada odvjetniku. Sud pridaje veliku važnost činjenici da je protivna strana u postupku bila Republika Hrvatska, koju zastupa Državno odvjetništvo te da su troškovi tog ureda u parničnom postupku o kojemu je riječ procijenjeni na temelju odvjetničke tarife. Međutim, kako je s pravom ukazao podnositelj zahtjeva, Državno odvjetništvo, s obzirom da se financira iz državnog proračuna, nije u istom položaju kao odvjetnik."