FINA – postupak izravne naplate s osnova za plaćanje u svezi isplate novčanih sredstava na račun punomoćnika ovrhovoditelja – NOVA UPUTA, IZMJENA POSTUPANJA

Nakon pisane pritužbe i inicijative Hrvatske odvjetničke komore, Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske dostavilo je FINA-i mišljenje na temelju kojeg je, prema informacijama koje imamo, FINA izdala novi naputak prema kojem su dužne postupati sve podružnice FINA-e, a u kojem se navodi da će od 19.5.2015. Agencija postupati temeljem zahtjeva za izravnu naplatu, ako je u zahtjevu za izravnu naplatu kao račun na koji će se izvršiti isplata temeljem osnove za plaćanje, naznačen račun ovrhovoditelja iz osnove za plaćanje dostavljene na izravnu naplatu.
lznimno, uvažavajući mišljenje Ministarstva pravosuđa, Agencija će postupiti i po zahtjevu za izravnu naplatu u kojem je kao račun na koji će se izvršiti isplata temeljem osnove za plaćanje naznačen račun odvjetnika – punomoćnika ovrhovoditelja, samo u slučaju kada se zahtjev odnosi na isplatu troškova postupka i pod uvjetom da je uz zahtjev za izravnu naplatu dostavljena valjana punomoć (punomoć iz koje je razvidno da je ovrhovoditelj u konkretnom predmetu ovlastio punomoćnika da primi na svoj račun novčana sredstva koja se odnose na trošak, uz navođenje poslovnog broja i tijela koje je donijelo osnovu za plaćanje) u izvorniku ili ovjerenoj preslici.