GODIŠNJA IZBORNA SKUPŠTINA

Udruga odvjetničkih vježbenika
pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori

GODIŠNJA IZBORNA SKUPŠTINA
UDRUGE ODVJETNIČKIH VJEŽBENIKA

7. lipnja 2008.g. (subota)
početak u 17:00 sati

Zapisničar: Marijana Babić
Ovjerovitelj zapisnika: Marijana Gortan

Z A P I S N I K

Predsjednik Udruge Ivan Kobaš (dalje u tekstu I. Kobaš) uvodnim govorom otvara godišnju redovnu skupštinu na koju su pozvani svi članovi Udruge odvjetničkih vježbenika (dalje u tekstu: UOV) pozivom od 14. svibnja 2008. godine te posebnim pozdravom pozdravlja nazočne članove i uvažene goste.

Od uvaženih pismenim putem pozvanih gostiju, na Skupštinu su pristupili: Mladen Sučević, glavni tajnik HOK-a, sutkinja Jasna Gažić Ferenčina, izaslanica predsjednika Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Boro Bubnjić, predsjednik Udruge javnobilježničkih prisjednika, savjetnika i vježbenika, Kenan Vehabović, predsjednik Oganizacije advokatskih pripravnika Federacije BiH, dr. Ester Gutti, predstavnica odvjetničkih vježbenika Republike Mađarske te poslovna tajnica II. HOK-a Gordana Krce - Ivančić.

Daje se na glasovanje sljedeći prijedlog dnevnog reda:
(1. Otvaranje skupštine)
2. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
3. Izmjene i dopune statuta Udruge;
4. Izvješće predsjednika Udruge o radu tijela Udruge;
5. Razrješenje Predsjednika, članova Upravnog odbora i članova komisija i odbora HOK-a, te članova vijeća disciplinskih tijela i predstavnika vježbenika u odvjetničkim zborovima;
6. Izbor predsjednika, članova Upravnog odbora, komisija i odbora HOK te članova vijeća disciplinskih tijela i predstavnika vježbenika u odvjetničkim zborovima;
7. Objava rezultata izbora predsjednika, članova Upravnog odbora, komisija i odbora Hok, te članova vijeća disciplinskih tijela i predstavnika vježbenika u odvjetničkim zborovima,
8. Razno

Utvrđuje se kako je većinom glasova usvojen predloženi dnevni red.

Pristupa se izboru Radnog predsjedništva. Od strane Upravnog odbora UOV-a za članove su predloženi: I. Kobaš (predsjednik), Duje Nazlić i Marijana Gortan, zatim za zapisničara Marijana Babić te za ovjerovitelja zapisnika Marijana Gortan.

Pristupa se glasovanju.

Utvrđuje se da su jednoglasno izabrani za članove Radnog predsjedništva: I. Kobaš za predsjednika, Duje Nazlić i Marijana Gortan za članove, za zapisničara Marijana Babić, te za ovjerovitelja zapisnika Marijana Gortan.

Prelazi se na treću točku dnevnog reda, predsjednik Radnog predsjedništva Ivan Kobaš otvara raspravu. Za riječ se javlja Leo Buljat koji čita prijedlog izmjena i dopuna prijedloga Statuta Udruge kojeg je predložio Upravni odbor Udruge.
U čl. 2. st. 1. iza riječi „udruga je“, dodaje se riječ „obavezno“, pa čl. 2. st. 1. Statuta glasi: "Udruga je obavezno udruženje odvjetničkih vježbenika upisanih u Imenik odvjetničkih vježbenika Hrvatske odvjetničke komore."
U čl. 6. iza riječi Hrvatske odvjetničke komore dodaju se riječi“ i na drugi dopušteni način“, pa se čl. 6. Statuta mijenja i glasi: "Sredstva potrebna za ostvarivanje ciljeva Udruga pribavlja ubiranjem članarine i dotacijama Hrvatske odvjetničke komore i na drugi dopušten način."
U čl. 16. st. 3. iza riječi potpisuju brišu se riječi „svi članovi radnog predsjedništva“, te se dodaje riječ „predsjednik“, pa čl. 16. st. 3. Statuta glasi: „Zapisnik potpisuju predsjednik radnog predsjedništva, zapisničar i ovjerovitelj zapisnika.“
U čl. 17. st. 1. riječ „danih“ se briše pa se čl. 17. st. 1. Statuta mijenja i glasi: „Skupština odlučuje većinom glasova članova Udruge nazočnih na sjednici u trenutku donošenja glasovanja (obićna većina).“
U čl. 17. iza st. 1. dodaje se st. 2. koji glasi: „Skupština ima potreban kvorum ukoliko je nazočno više od polovine članova Udruge.“
U čl. 17. dosadašnji st. 2. postaje st. 3.
U čl. 19. u toč. 4. iza riječi „Udruge“ brišu se riječi „te nadzire njihov rad“ pa čl. 19. toč 4. Statuta glasi: „Obavlja sve poslove koji nisu u nadležnosti ostalih tijela, odbora i vijeća Udruge.“
Učl. 29. st. 3. riječi „Kandidacijska lista“ zamjenjuju se riječima „biračkilistić“, a riječ „kojoj“ i riječ „nevažeća“ zamjenjuju se riječima odgovarajućeg roda pačl. 29. st. 3. Statuta glasi: „Birački listić na kojoj su dani glasovi za više kandidata od predviđenog broja članova Udruge koji se biraju u to tijelo, odbor ili vijeće, je nevažeći.“

U čl. 29. st. 6. iza riječi „na“, briše se riječ „odgovarajućoj“, pa čl. 29. st. 6. Statuta glasi: „Za članove Upravnog odbora izabrani su članovi Udruge koji se po dobivenom broju glasova na kandidacijskoj listi nalaze od trećeg do sedmog rednog mjesta.“

Pristupa se glasovanju o predloženim izmjenama Statuta UOV. Utvrđuje se da su izmjene Statuta UOV usvojene većinom glasova uz jedan suzdržan glas.

Prelazi se na četvrtu točku dnevnog reda. Predsjednik Udruge I. Kobaš čita svoj izvještaj o radu tijela Udruge. (u prilogu)
Predsjednik Radnog predsjedništva I. Kobaš proglašava stanku u trajanju od 10 minuta.
Nakon stanke se prelazi se na 5. točku dnevnog reda, razrješenje Predsjednika, članova Upravnog odbora i članova komisija i odbora HOK te članova vijeća disciplinskih tijela i predstavnika vježbenika u odvjetničkim zborovima.
Predsjednik UOV I.Kobaš predlaže razrješenje Predsjednika, članova Upravnog odbora i članova komisija i odbora HOK te članova vijeća disciplinskih tijela i predstavnika vježbenika u odvjetničkim zborovima.
Utvrđujesedasučlanovi UO,članovi komisija i odbora HOK-a te članovi vijeća disciplinskih tijela i predstavnici vježbenika u odvjetničkim zborovima razriješeni svoje dužnosti većinom glasova.
Prelazi se na 6. točku dnevnog reda, izbor novog Predsjednika, članova Upravnog odbora, komisija i odbora HOK te članova vijeća disciplinskih tijela i predstavnika vježbenika u odvjetničkim zborovima.
Utvrđuje se da se prelazi na predstavljanje svih kandidata po abecednom redu:
Siniša Babić, odvjetnički vježbenik kod odvjetnika Krajinovića, obrazlaže razloge zašto se kandidirao, smatra kako je svaki vježbenik jedna molekula i svi vježbenici zajedno čine niz, ističe kako je položaj vježbenika nezavidan zbog odnosa plaća i radnog vremena, te se zalaže za popravak položaja odvjetničkih vježbenika u RH.
Krešimir Arambašić, smatra kako bi tema plaća odvjetničkih vježbenika trebala ostati aktualna i u budućnosti, obzirom da je ista povećana samo 10% te ističe da su svi odvjetnički zborovi trebali prihvatiti prijedlog izmjena, no nisu kao primjerice zborovi iz Dalmacije, a neki su rekli da bi svi vježbenici trebali raditi besplatno. Uzimajući u obzir ostale struke ova plaća je minimalna. Također smatra da bi trebao postojati određeni rad i određeni minimum. Ukoliko bude izabran, neće biti samo fiktivni član.
Vinko Arelić iz odvjetničkog ureda Budimir-Perić, smatra da bi mogao pridonijeti boljitku svih.
Robert Bijažić iz Zagreba postavlja pitanje kako poboljšati komunikaciju između vježbenika, smatra da bi trebalo urediti web stranicu, osmisliti forum za vježbenike, pružiti mogućnost da vježbenici traže posao i stavljaju oglase na web stranice, kao i materijale i podatke za pripremanje pravosudnih ispita, smatra kako ima iskustvo jer je uređivao web stranicu Pravokutnika, na kojoj je radio pet godina. Također smatra da bi vježbenici trebali više surađivati i razmjenjivati svoja iskustva.
Leo Buljat iz Zagreba, smatra kako je u dosadašnjem radu udruge stekao određeno iskustvo, želi unaprijediti rad udruge, nastojati će raditi na daljnjem povećanju plaća i poboljšanju uvjeta za rad u odvjetništvu, želja mu je da doprinese institucionalizaciji i radu udruge te smatra da se udruga u tom smislu treba dalje razvijati.
Mate Lovrić iz Zagreba, odvjetničko društvo Laktić i partneri, potvrđuje i pridružuje se rečenom, smatra kako razvoj Udruge treba ići djelovanjem kroz institucije, a ne izvan institucija.
Tomislav Markota iz Zagreba, smatra kako će sa ovakvim načinom rada vjerojatno svi postati odvjetnici, ali bez vježbenika. Također smatra da se svi trebamo više boriti i raditi na poboljšanju uvjeta i načina rada.
Ivica Mesić iz Zagreba, odvjetnički ured Marinković, smatra da bi svojim radom mogao doprinijeti radu i napretku udruge.
I. Kobaš utvrđuje kako Emil Mrklić neće izlagati jer ima pravosudni pa nije prisutan, ali ustraje u kandidaturi.
Pavo Novokmet iz Zagreba, odvjetničko društvo Žurić i partneri, ima slične motive kao i ostali kandidati, trudit će se na ozbiljan način obavljati funkciju jer to doživljava vrlo ozbiljno.
Branimir Perić iz Zagreba, odvjetničko društvo Bačić i partneri, dosadašnji član upravnog odbora, želi još detaljnije razraditi dosadašnji rad udruge.
I. Kobaš utvrđuje kako Martina Petrak iz Zagreba neće izlagati jer je na poslovnom sastanku sa strankom, ali ustraje u kandidaturi.
Danijela Simeunović iz Zagreba, odvjetničko društvo Žurić i partneri, želi razvijati međunarodnu suradnju sa vježbenicima iz drugih država i unaprijediti razvoj udruge u smislu poboljšanje međunarodne suradnje.
Ivo Šućur iz Zagreba, želi unaprijediti rad udruge i bitno doprinijeti radu iste.
Ante Šušnjar iz Zagreba, ističe da je kandidat jer želi poboljšati napredak i razvoj vježbenika, a ne da isti budu samo vodonoše i figure.
I. Kobaš utvrđuje kako Sandra Vukić nije prisutna, da ispričava nedolazak te ustraje u kandidaturi.
Korana Guljaš, odvjetnički ured Peroković, prijavila se iz čiste znatiželje, želi sudjelovati u radu komisije pri Vrhovnom sudu.
Toni Smrček, iz Zagreba, odvjetničko društvo Žurić i partneri, prijavio se iz znatiželje, želi poboljšati komunikaciju odvjetnika i vježbenika i povećati broj sastanaka odvjetničkih vježbenika, kako poslovnih, tako i radi druženja.
Marina Kovač iz Zagreba, odvjetničko društvo Bukovac, Šego i partneri, kandidirala se za komisiju za suradnju s odvjetničkim vježbenicima jer želi poboljšati suradnju sa Njemačkom.
Branimir Lončar iz Zagreba, želi poboljšati položaj odvjetničkih vježbenika i dati svoj doprinos radu udruge.
Predstavljanje je završeno. Pristupa se glasovanju. Predsjednik Radnog predsjedništva I. Kobaš daje upute o načinu glasovanja, podsjeća sve prisutne kako je glasovanje tajno, objašnjava proceduru i pojašnjava da se po završetku glasovanja listići predaju u glasačku kutiju.
Članovi Radnog predsjedništva dijele glasačke listiće i vrše provjeru statusa svih glasača na Skupštini.
Nakon toga, predsjednik Radnog predsjedništva I. Kobaš proglašava stanku za vrijeme trajanja prebrojavanja glasova.
Članovi Radnog Predsjedništva pristupaju prebrojavanju glasačkih listića. Utvrđuje se da kao promatrači pri prebrojavanju glasova sudjeluju: Nikola Remenar, Ana Juračić, Ivan Krnić, Ante Puljiz.
Utvrđuje se da su članovi Radnog predsjedništva prebrojali sve glasačke listiće koji se nalaze u kutiji, te da njihov ukupan zbroj iznosi 62 glasačka listića.
Utvrđuje se da je popis svih kandidata za članove UO, komisija i odbora HOK, te članova vijeća disciplinskih tijela i predstavnika vježbenika u odvjetničkim zborovima kako slijedi.
Za članove upravnog odbora kandidirali su se sljedeći odvjetnički vježbenici:
Danijela Simeunović, Pavo Novokmet, Ivica Mesić, Ante Šušnjar, Mate Lovrić, Branimir Perić, Vinko Arelić, Leo Buljat, Robert Biljažić, Krešimir Arambašić, Ivo Šućur, Tomislav Markota, Martina Petrak, Sandra Vukić, Siniša Babić i Emil Mrklić.
Za člana vijeća višeg disciplinskog suda HOK-a kandidirao se Siniša Babić. Siniša Babić se kandidirao i za člana vijeća disciplinskog suda HOK-a.
Za članove vijeća Vrhovnog suda RH kandidirali su se Korana Guljaš i Krešimir Arambašić, Tomislav Markota i Siniša Babić.
Za člana Komisije za suradnju s odvjetničkim vježbenicima kandidirali su se Toni Smrčak i Siniša Babić.
Za člana Komisije za međunarodnu suradnju kandidirala se Marina Kovač.
Za člana Kreditnog odbora kandidirao se Branimir Lončar.
Nakon završenog prebrojavanja glasačkih listića, utvrđuju se sljedeći rezultati:
Za članove upravnog odbora izabrani su:
Danijela Simeunović sa 44 glasa (Predsjednica UOV)
Pavo Novokmet sa 42 glasa
Ivica Mesić sa 38 glasova
Ante Šušnjar sa 37 glasova
Mate Lovrić sa 33 glasa
Branimir Perić sa 33 glasa
Vinko Arelić sa 32 glasa.
Za članove upravnog odbora nisu izabrani:
Leo Buljat sa 22 glasa, Robert Biljažić sa 22 glasa, Krešimir Arambašić sa 17 glasova, Ivo Šućur sa 16 glasova, Tomislav Markota sa 13 glasova, Martina Petrak sa 11 glasova, Sandra Vukić sa 11 glasova, Siniša Babić sa 10 glasova i Emil Mrklić sa 8 glasova.
Za člana vijeća višeg disciplinskog suda HOK-a izabran je Siniša Babić sa 34 glasa. Ivica Babić je izabran i za člana vijeća disciplinskog suda HOK-a sa 24 glasa pa će morati izabrati jednu od navedene dvije funkcije.
Za članove vijeća Vrhovnog suda RH izabrani su Korana Guljaš sa 29 glasova i Krešimir Arambašić sa 20 glasova.
Za članove vijeća Vrhovnog suda RH nisu izabraniTomislav Markota sa 9 glasova i Siniša Babić sa 8 glasova.
Za člana Komisije za suradnju s odvjetničkim vježbenicima izabrani su Toni Smrčak sa 50 glasova i Siniša Babić sa 14 glasova.
Za člana Komisije za međunarodnu suradnju izabrana je Marina Kovač sa 40 glasova.
Za člana Kreditnog odbora izabran je Branimir Lončar sa 52 glasa.
Nakon završetka brojanja glasova, predsjednik Radnog predsjedništva I. Kobaš javno objavljuje rezultate i iste čita pred nazočnim članovima Skupštine.

Pristupa se 7. točki dnevnog reda. Pitanja nema.
Nakon toga, I. Kobaš se svima zahvaljuje na sudjelovanju, gostima, odvjetniku Mladenu Sučeviću, gospođi Biserki Barac na suradnji tijekom njegova mandata predsjednika UOV-a, kao i ostalim uvaženim gostima te sve poziva u diskoteku SALOON na svečanu večeru.

Predsjednik Radnog predsjedništva I. Kobaš proglašava Skupštinu zaključenom.

Dovršeno u 19:45 sati