Kolektivni ugovor

Predsjednik Udruge odvjetničkih vježbenika, temeljem zaključka skupštine Udruge
odvjetničkih vježbenika pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori, održane 04. lipnja 2005., u ime
odvjetničkih vježbenika zaposlenih u odvjetničkim uredima, zajedničkim odvjetničkim
uredima, te odvjetničkim društvima na području Republike Hrvatske
i
Predsjednik Hrvatske odvjetničke komore, u ime svih odvjetničkih ureda, zajedničkih
odvjetničkih ureda i odvjetničkih društava na području Republike Hrvatske kao poslodavaca
(u daljnjem tekstu: odvjetnik poslodavac) dana 1. travnja 2006. zaključuju ovaj
K O L E K T I V N I U G O V O R
o uvjetima rada, te pravima i obvezama iz radnog odnosa,
između odvjetnika poslodavaca i odvjetničkih vježbenika
Radni odnos
I.
Radni odnos između odvjetnika poslodavca i odvjetničkog vježbenika zasniva se ugovorom o
radu, koji stupa na snagu upisom odvjetničkog vježbenika u imenik odvjetničkih vježbenika
pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori.
Radno vrijeme
II.
Radno vrijeme odvjetničkog vježbenika je 40 sati tjedno. Dnevni i tjedni raspored radnog
vremena određuje se Ugovorom o radu.
Odvjetnički vježbenici imaju pravo na tjedni odmor, a raspored tjednog odmora određuje se
Ugovorom o radu.
Radno vrijeme odvjetničkog vježbenika može biti jednokratno ili dvokratno, a prema
posebnom dogovoru utvrđenom Ugovorom o radu.
Prekovremeni rad
III.
Odvjetnik poslodavac ima pravo uvesti prekovremeni rad u slučaju više sile, izvanrednog
povećanja opsega rada i u drugim sličnim slučajevima prijeke potrebe.
U slučajevima iz prethodnog stavka ovog članka, odvjetnički vježbenik je obvezan raditi
prekovremeno do deset sati tjedno. 2
Odmori i dopusti
IV.
Odvjetnički vježbenik koji radi najmanje 7 sati dnevno, ima svakog radnog dana pravo na
odmor (stanku) u trajanju od 30 minuta, koja se ubraja u radno vrijeme.
Dnevni odmor iznosi najmanje 12 sati neprekidno.
V.
Svaki odvjetnički vježbenik ima pravo na plaćeni godišnji odmor za svaku kalendarsku
godinu u trajanju od najmanje 18 radnih dana.
Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, odvjetnički vježbenik ima pravo na naknadu plaće u
visini utvrđenoj ugovorom o radu.
Raspored godišnjih odmora određuje odvjetnik poslodavac pisanom odlukom o korištenju
godišnjih odmora.
Odvjetnik poslodavac je dužan najmanje 30 dana prije početka godišnjih odmora donijeti
odluku o rasporedu i trajanju godišnjih odmora.
Blagdani i neradni dani određeni zakonom ne uračunavaju se u trajanje godišnjeg odmora.
VI.
Odvjetničkom vježbeniku pripada pravo na plaćeni dopust radi pripremanja pravosudnog
ispita i to u neprekidnom trajanju od najmanje 45 radnih dana, neposredno prije samog
polaganja pravosudnog ispita. Na navedeni dopust radi pripremanja pravosudnog ispita
odvjetnički vježbenik ima pravo samo jednom.
U slučaju da odvjetnički vježbenik mora polagati popravni ispit iz jednog predmeta ima pravo
na dodatnih sedam radnih dana, odnosno na četrnaest radnih dana neplaćenog dopusta, ako se
radi o dva predmeta.
Navedene dane odvjetnički vježbenik ima pravo iskoristiti u neprekidnom trajanju neposredno
prije samog polaganja pravosudnog ispita.
Vrijeme iz stavka 1. i 2. ovog članka ne smije se odvjetničkom vježbeniku uračunati u
godišnji odmor.
Trošak položenog pravosudnog ispita koji odvjetnički vježbenik plaća Ministarstvu
pravosuđa, snosit će u jednoj polovici odvjetnik poslodavac, a u drugoj Hrvatska odvjetnička
komora.3
VII.
Neovisno o plaćenom dopustu za potrebe pripremanja pravosudnog ispita, tijekom
kalendarske godine odvjetnički vježbenik ima pravo na oslobođenje od obveze rada uz
naknadu plaće (plaćeni dopust) do ukupno 7 radnih dana.
Po pojedinim slučajevima odvjetnički vježbenik ima pravo na:
- 2 radna dana za sklapanje braka,
- 2 radna dana radi poroda supruge,
- 2 radna dana radi smrti člana uže obitelji,
- 1 radni dan radi selidbe.
VIII.
Ako odvjetnik poslodavac uputi odvjetničkog vježbenika na školovanje ili usavršavanje,
odvjetnički vježbenik ima pravo na plaćeni dopust za cijelo vrijeme takvog školovanja,
odnosno usavršavanja.
Odvjetnik poslodavac, može odvjetničkom vježbeniku na njegov pisani zahtjev odobriti
neplaćeni dopust.
Za vrijeme neplaćenog dopusta prava i obveze iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom
miruju, ako zakonom nije drugačije određeno.
Materijalna prava
IX.
Visina plaće odvjetničkog vježbenika utvrđuje se ugovorom o radu.
Brutto plaća odvjetničkog vježbenika ne može biti manja od:
5.000,00 kn za vježbenika bez položenog pravosudnog ispita;
6.000,00 kn za vježbenika sa položenim pravosudnim ispitom.
Odvjetnički vježbenik ostvaruje pravo na uvećanje satnice za dolje navedene slučajeve i
postotke:
- noćni rad 15%
- prekovremeni rad 10%
- rad nedjeljom, blagdanima i
neradnim danima utvrđenima Zakonom 15%
X.
Za službena putovanja izvan sjedišta odvjetničkog ureda, zajedničkog odvjetničkog ureda,
odnosno odvjetničkog društva, odvjetnički vježbenik ima pravo na naknadu prijevoznih
troškova, troškova noćenja, dnevnice i ostale naknade u maksimalnom neoporezivom iznosu
prema propisima koji reguliraju porez na dohodak (neoporezivi primici).4
Dnevnica se obračunava u visini dnevnice suca Općinskog suda, prema trajanju putovanja i
to:
a) pola dnevnice preko osam do dvanaest sati
b) puna dnevnica preko dvanaest do dvadeset i četiri sata
Ukoliko prvi dan putovanja i zadnji dan putovanja traju manje od 8 sati, ti se sati zbrajaju i
prema njima se utvrđuje dnevnica.
Za obavljanje poslova izvan sjedišta odvjetničkog ureda, zajedničkog odvjetničkog ureda,
odnosno odvjetničkog društva, odvjetnički vježbenik, ukoliko koristi svoj auto ima pravo na
naknadu od 2,00 kn po prijeđenom kilometru uvećano za pripadajuće potrebne cestarine.
Odvjetnički vježbenik ima pravo na naknadu za prijevoz u iznosu od 230 kn mjesečno.
Prijelazne i završne odredbe
XI.
Ovaj kolektivni ugovor stupa na snagu kada ga potpišu obje ugovorne stranke, a njegovim
stupanjem na snagu prestaje biti na snazi prijašnji kolektivni ugovor od 23.10.1992. te svi
njegovi aneksi.
Ukoliko pojedini odvjetnički ured, zajednički odvjetnički ured ili odvjetničko društvo ima
svoj poseban kolektivni ugovor on se primjenjuje kao lex specialis, no njegove odredbe za
odvjetničkog vježbenika ne smiju biti nepovoljnije od onih propisanih ovim kolektivnim
ugovorom.
U Zagrebu, 1. travnja 2006.
_____________________________ ___________________________
Za Udrugu odvjetničkih vježbenika Za Hrvatsku odvjetničku komoru
predsjednik predsjednik
Josip Mrklić Ranko Pelicarić
Temeljem Odluke Upravnog odbora Hrvatske odvjetničke komore od 09. veljače 2008.
godine
Predsjednik Hrvatske odvjetničke komore, u ime svih odvjetnika, odvjetnika u zajedničkim
odvjetničkim uredima i odvjetničkih društava na području Republike Hrvatske kao
poslodavaca,
i
Predsjednik Udruge odvjetničkih vježbenika pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori, u ime
odvjetničkih vježbenika zaposlenih kod odvjetnika, kod odvjetnika u zajedničkim
odvjetničkim uredima i odvjetničkim društvima na području Republike Hrvatske kao
posloprimaca
zaključuju
IZMJENU KOLEKTIVNOG UGOVORA
o uvjetima rada te pravima i obvezama iz radnog odnosa
između odvjetnika poslodavaca i odvjetničkih vježbenika
I.
U Kolektivnom ugovoru o uvjetima rada te pravima i obvezama iz radnog odnosa između
odvjetnika poslodavaca i odvjetničkih vježbenika od dana 01. travnja 2006. godine u točki
IX., iznos 5.000,00 zamjenjuje se iznosom 5.500,00, a iznos 6.000,00 zamjenjuje se iznosom
6.600,00.
II.
Izmjena Kolektivnog ugovora o uvjetima rada te pravima i obvezama iz radnog odnosa
između odvjetnika poslodavaca i odvjetničkih vježbenika iz toč. I. primjenjuje se od 01.
ožujka 2008. godine.
III.
Odredbe Kolektivnog ugovora o uvjetima rada te pravima i obvezama iz radnog odnosa
između odvjetnika poslodavaca i odvjetničkih vježbenika iz toč. I. koje nisu izmjenjene ostaju
na snazi.
IV.
Ova izmjena Kolektivnog ugovora o uvjetima rada te pravima i obvezama iz radnog odnosa
između odvjetnika poslodavaca i odvjetničkih vježbenika stupaju na snagu kad ga potpišu
obje ugovorne strane.
U Zagrebu, 01. ožujka 2008. godine
Za Udrugu odvjetničkih vježbenika Za Hrvatsku odvjetničku
komoru pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori
PREDSJEDNIK PREDSJEDNIK
Ivan Kobaš Leo Andreis