Poziv na redovitu sjednicu Skupštine Hrvatske odvjetničke komore

Zagreb, 17. lipnja 2019.

Broj:   3460/2019 

                                                                                               POZIV

                           NA REDOVITU SJEDNICU SKUPŠTINE  HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE

 

 Na temelju zaključka 6. sjednice održane 30. svibnja 2019. godine, 

Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore saziva redovitu

 

Skupštinu

Hrvatske odvjetničke komore

 

u subotu 6. srpnja 2019. s početkom u 11:00

u Zagrebu, Koturaška 53/II.

 

 Upravni odbor predlaže sljedeći

DNEVNI RED

  1. Otvaranje Skupštine i izbor članova Radnog predsjedništva, zapisničara i  ovjerovitelja zapisnika

  2. Usvajanje dnevnog reda Skupštine

  3. Ovjera zapisnika redovite Skupštine Hrvatske odvjetničke komore održane 7. srpnja 2018. godine (objavljen u časopisu „Odvjetnik“ br. 9-10/18)

  4. Pozdravne riječi gostiju

  5. Svečano uručenje Plakete „dr. Ivo Politeo“ s poveljom Ranku Pelicariću,   odvjetniku u Zagrebu i Romanu Završeku, odvjetniku u Ljubljani

  6. Izvješće predsjednika Hrvatske odvjetničke komore 

  7. Izvješće glavnog tajnika

  8. Izvješće blagajnika

  9. Izvješće disciplinskog tužitelja

10. Izvješće predsjednika Disciplinskog suda

11. Izvješće predsjednice Višeg disciplinskog suda

12. Izvješće predsjednice Odvjetničke akademije

13. Izvješće predsjednice Centra za mirenje

14. Izvješće predsjednika Udruge odvjetničkih vježbenika

15. Godišnji financijski izvještaj HOK-a za 2018. godinu

16. Financijski plan HOK-a za2020. godinu

17. Izvješće Nadzornog odbora o pregledu financijskog poslovanja

18. Rasprava o točkama 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. i 17.

19. Donošenje odluka o točkama 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. i 17.

20. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Hrvatske odvjetničke komore

21. Rasprava o točki 20.

22. Donošenje odluke o točki 20.

23. Utvrđivanje člana Upravnog odbora i zamjenika izabranih od odvjetničkog zbora

24. Davanje razrješnice članu Vijeća Vrhovnoga suda RH

25. Prijedlog za razrješenje članova disciplinskih tijela HOK-a

26. Glasanje za razrješenje članova disciplinskih tijela HOK-a

27. Prijedlog kandidata za dopunske izbore članova disciplinskih tijela HOK-a  koji je utvrdio Upravni odbor HOK-a 

28. Glasanje za dopunske izbore članova disciplinskih tijela HOK-a i   proglašavanje rezultata

 

Članovi Skupštine dužni su prisustvovati sjednici Skupštine.

 

Skupštinu Komore čine:

–predstavnici svih odvjetničkih zborova Komore izabrani na godišnjim skupštinama zborova

–predsjednik Komore, predsjednici svih odvjetničkih zborova, predsjednik Disciplinskog suda Komore, predsjednik Višeg disciplinskog suda Komore, disciplinski tužitelj Komore, bivši predsjednici Komore koji nisu u mirovini i predsjednik Udruge odvjetničkih vježbenika.

Predsjednik zbora je predstavnik Skupštine po položaju, a broj predstavnika odvjetničkih zborova određuje se tako da svaki zbor izabire po jednog predstavnika u Skupštinu na svakih započetih 50 (pedeset) svojih članova.

Skupština se može održati i donositi pravovaljane odluke ako joj prisustvuje većina svih članova.

Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

Član Skupštine kojemu je pravomoćnom odlukom izrečena mjera zabrane obavljanja odvjetništva na određeno vrijeme ili kojemu je obustavljeno pravo na obavljanje odvjetništva, nema pravo sudjelovati u radu Skupštine. U slučaju da zbor ne izabere člana Skupštine umjesto člana kojemu je izrečena pravomoćna mjera zabrane obavljanja odvjetništva na određeno vrijeme ili kojemu je obustavljeno pravo na obavljanje odvjetništva do dana održavanja Skupštine i o tome ne obavijesti HOK, kvorum Skupštine prilagođuje se smanjenom broju članova.

Skupštini mogu biti nazočni i svi ostali članovi Hrvatske odvjetničke komore. 

             

  UPRAVNI ODBOR

  HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE

     PREDSJEDNIK

    Josip Šurjak, v. r.