Direktiva Europskog parlamenta o suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Europski parlament donio je nova pravila EU-a za suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, Direktivu (EU) 2024/1385 Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Mjere u okviru predmetne Direktive osmišljene su kako bi se odgovorilo na potrebe žena i djevojčica, s obzirom na to da su, nerazmjerno pogođene oblicima nasilja obuhvaćenih ovom Direktivom, odnosno nasiljem nad ženama i nasiljem u obitelji.

Tekst Direktive dostupan je na:

https://op.europa.eu/hr/publication-detail/-/publication/51d63356-1968-11ef-a251-01aa75ed71a1/language-hr