Odvjetnička akademija stručno je tijelo Hrvatske odvjetničke komore čija je temeljna funkcija omogućiti trajno stručno usavršavanje odvjetnika i odvjetničkih vježbenika sukladno članku 18. st. 1. toč. 14. Statuta Hrvatske odvjetničke komore [1]i člankom 63. u stavcima 1. i 2. Zakona o odvjetništvu [2]. Trajno stručno usavršavanje uređeno je Pravilnikom o trajnom stručnom usavršavanju odvjetnika (NN 51/22) koji je donesen na temelju čl. 15.a Zakona o odvjetništvu. Pravo i obveza stručnog usavršavanja također su propisani i pravilom br. 16 Kodeksa odvjetničke etike[3].

U svrhu trajnog stručnog usavršavanja odvjetnika i odvjetničkih vježbenika Odvjetnička akademija HOK-a kreira, organizira i provodi edukacije na temelju propisane zakonske obveze te donosi opće i specijalizirane programe trajnog stručnog usavršavanja odvjetnika i odvjetničkih vježbenika koristeći metode predavanja, radionica, i seminara, tečajeva učenja na daljinu, studijskih posjeta te organizira okrugle stolove prilikom obilježavanja događanja bitnih za odvjetništvo – kao što su europski dan odvjetnika i tradicionalni dani hrvatskih odvjetnika.
Uz svaku obrazovnu aktivnost, Odvjetnička akademija HOK-a osigurava i odgovarajući obrazovni materijal koji je dostupan na LMS sustavu učenja na daljinu HOK-a.
Programom obrazovnih aktivnosti Odvjetničke akademije, koji se sukladno Pravilniku o radu Odvjetničke akademije HOK-a donosi semestralno, obuhvaćene su osnovne grane prava: građansko i građansko postupovno pravo, kazneno i kazneno postupovno pravo, trgovačko pravo, prekršajno pravo, upravno pravo te pravo EU-a, ali i usko specijalizirana područja prava kao što su autorsko pravo i pravo industrijskog vlasništva.
Prilikom odabira tema obrazovnih aktivnosti Odvjetničke akademije HOK-a posebno se vodi računa o zakonodavnim promjenama kako bi se odgovarajućom i pravodobnom edukacijom osigurala što kvalitetnija i učikovitija pravna pomoć građanima.
Navedene aktivnosti i modaliteti edukacije Odvjetničke akademije usmjereni su povećanju znanja i stručnosti članova Hrvatske odvjetničke komore te promicanju odvjetništva kao neizostavnog čimbenika u fukcioniranju pravosudnog sustava i uspostavi vladavine prava.
Radi provedbe obrazovnih aktivnosti Odvjetnička akademija HOK-a surađuje s Ministarstvom pravosuđa Republike Hrvatske, sa sudovima RH i EU-a, s Europskim sudom za ljudska prava, s Vijećem Europe u okviru Programa HELP, sa CCBE-em, s Pučkom pravobraniteljicom, s Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova, s Pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom kao i s pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj.

[1] Čl. 18. st.1. toč. 14 Statuta Hrvatske odvjetničke komore: “Upravni odbor utvrđuje program trajnoga stručnog usavršavanja odvjetnika i odvjetničkih vježbenika i nadzire provedbu tog programa u suradnji s Hrvatskom odvjetničkom akademijom.”

[2] Članak 63. Zakona o odvjetništvu: “(1) Komora, odvjetnici i odvjetnička društva u čijim uredima vježbenici rade dužni su brinuti se za stručnu i praktičnu poduku vježbenika kao i za usvajanje pravila Kodeksa odvjetničke etike. (2) Komora utvrđuje obvezatni program obrazovanja odvjetničkih vježbenika radi polaganja pravosudnog ispita, koji mora biti usklađen s programom Pravosudne akademije Ministarstva pravosuđa….”

[3] Pravilo br. 16 Kodeksa odvjetničke etike: “Odvjetnik treba obnavljati, proširivati i usavršavati svoju pravnu i opću naobrazbu.”