Anketa CCBE-a o učincima protokola 15. i 16. uz Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Vijeće odvjetničkih komora Europe – CCBE moli odvjetnike i odvjetnice, članove Hrvatske odvjetničke komore, da ispune anketu o prvim učincima protokola 15. i 16. uz Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Konvencija). Protokol br. 15. izmijenio je preambulu Konvencije kako bi uključio referencu na načelo supsidijarnosti i doktrinu slobodne procjene država, također su izmijenjene druge odredbe Konvencije, posebice određeni aspekti kriterija prihvatljivosti zahtjeva koji se podnosi ESLJP-u. Protokolom br. 16. omogućava se najvišim sudovima i tribunalima države stranke da zatraže od ESLJP-a davanje savjetodavnog mišljenja o načelnim pitanjima koja se odnose na tumačenje ili primjenu prava i sloboda definiranih u Konvenciji ili Protokolima uz nju.

Rok za ispunjavanje ankete je 30. lipnja 2024. godine.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Nuf-YaFllkS-dRL_IwBzYfW2waWkxVpBnJqFc8HkDn5UNlpOOVJBNjlJTjFWMVZXTzlHNlhXN1lHOS4u