Zaštita osobnih podataka

IZJAVA O OSOBNIM PODACIMA

Svi pojmovi navedeni u ovoj informaciji imaju jednako značenje kao pojmovi korišteni u Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi sa obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 119, 4.5.2016.) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine” broj 42/18)

1.     Voditelj obrade prikupljenih osobnih podataka je HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA, Koturaška 53/II, 10000 Zagreb, OIB: 97760500066.

2.     Kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka imenovanog od strane voditelja obrade osobnih podataka glase:

DARKO HORVAT, viši stručni savjetnik

Koturaška 53/II, 10 000

tel: 01/ 6165-217

e-mail: horvat@hok-cba.hr

 3.     Obrada osobnih podataka ispitanika nužna je za izvršavanje zadaće od javnog interesa odnosno za izvršavanje službene ovlasti voditelja obrade kao samostalne, neovisne i obvezatne, zakonom utemeljene organizacije odvjetnika, u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske, Zakonom o odvjetništvu, Statutom Hrvatske odvjetničke komore, Kodeksom odvjetničke etike i drugim aktima voditelja obrade. 

 4.     Osobni podaci prikupljaju se radi reguliranja svih pitanja koja se odnose na  odvjetnike i odvjetničke vježbenike, a osobito statusnih pitanja odvjetnika i odvjetničkih vježbenika sukladno odredbama Zakona o odvjetništvu, Statuta Hrvatske odvjetničke komore, Kodeksa odvjetničke etike i drugih akata voditelja obrade.  

Voditelj obrade ovlašten je u obavljanju svojih javnih ovlasti prikupljati i druge osobne podatke o ispitanicima osim onih koje je dobio od ispitanika, radi ostvarivanja svrhe navedene u prethodnom odlomku, uključujući i posebne kategorije osobnih podataka (podaci koji se odnose na zdravlje, podaci o maloljetnim osobama).

Pružanje osobnih podataka je zakonska obveza ispitanika te ispitanik ima obvezu pružanja podataka. U suprotnom nije moguće postupiti po traženju.

 5.     Prikupljene osobne podatke voditelj obrade, u slučaju da je to nužno u izvršavanju njegove javne ovlasti, kao i u slučaju da je to nužno radi poštivanja pravnih obveza voditelja obrade, može dostaviti trećim osobama primjerice državnim tijelima, pravnim osobama s javnim ovlastima, tijelima sudbene i izvršne vlasti i sl.

 6.     Svi prikupljeni osobni podaci čuvaju se u skladu s odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva, Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Hrvatske odvjetničke komore i Pravilnika o načinu i uvjetima pohrane i obvezi čuvanja spisa Hrvatske odvjetničke komore.

 7.     Hrvatska odvjetnička komora poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere s ciljem zaštite prikupljenih osobnih podataka i spriječavanja neovlaštenog pristupa osobnim podacima ili njihovog gubitka, pri čemu osobitu pažnju posvećuje zaštiti posebnih kategorija osobnih podataka.

 8.     Ispitanik ima pravo od voditelja obrade zatražiti pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na ispitanika, pravo na ulaganje prigovora na obradu kao i pravo na prenosivost podataka u mjeri u kojoj to nije u suprotnosti sa izvršavanjem zadaće od javnog interesa odnosno za izvršavanje službene ovlasti voditelja obrade kao samostalne, neovisne i obvezatne, zakonom utemeljene organizacije odvjetnika, u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske, Zakonom o odvjetništvu, Statutom Hrvatske odvjetničke komore, Kodeksom odvjetničke etike i drugim aktima voditelja obrade. Ispitanik ima pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb.

 9.     Ispitanici su upoznati s činjenicom da pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori polaže svečana odvjetnička prisega, kao i da Hrvatska odvjetnička komora organizira predavanja, stručne skupove, okrugle stolove i slična događanja koji mogu biti fotografirani. Svojim dolaskom na svečane odvjetničke prisege i  događanja koja organizira Hrvatska odvjetnička komora ispitanici izražavaju suglasnost da se fotografije sa prisega i događanja objavljuju u službenom glasniku Hrvatske odvjetničke komore časopisu “Odvjetnik” kao i na internetskim stranicama Hrvatske odvjetničke komore. 

Podnošenjem svakog zahtjeva, molbe, upita, obavijesti ili bilo kojeg drugog podneska smatra se da su odvjetnici i odvjetnički vježbenici upoznati sa sadržajem ove izjave.