Zakon o odvjetništvu donio je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske 27. siječnja 1994. te je objavljen u NN br. 9/94 i stupio je na snagu 18. veljače 1994. Prva izmjena učinjena je 2008. godine, objavljena u NN br. 117/08 i stupila na snagu 21. listopada 2008. (time da je izvršen ispravak jednog članka objavom u NN 50/09). Druga izmjena učinjena je 2009. godine, objavljena je u NN 75/09 i stupila je na snagu 8. srpnja 2009. Treća izmjena učinjena je 2011. godine, objavljena u NN br 18/11 i stupila na snagu 17. veljače 2011. godine, osim pojedinih odredaba koje su stupile na snagu danom pristupanja RH EU 1. srpnja 2013. godine.

Dokumenti: