Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13. ,85/15. i 69/22).

Službenica za informiranje Hrvatske odvjetničke komore jest:

Dunja Matković Gjergja, stručna suradnica
Koturaška cesta 53/II
10000 Zagreb
Tel: +385(0)1/ 6165-226
E-mai: dunja.matkovic.gjergja@hok-cba.hr

U prilogu možete pronaći Zakon o pravu na pristup informacijama i njegove izmjene i dopune, kao i relevantne obrasce za ostvarivanje prava na pristup informacijama, ponovnu uporabu informacija te dopunu ili ispravak informacije

Hrvatska odvjetnička komora ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije također se nalaze u prilogu.

Popis skupova podataka Hrvatske odvjetničke komore (asset list)

U prilogu možete pronaći asset listu Hrvatske odvjetničke komore.

Dokumenti: