Odvjetnički vježbenici

PODACI ZA UPIS U IMENIK ODVJETNIČKIH VJEŽBENIKA HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE

 1. Zahtjev za upis u Imenik odvjetničkih vježbenika (vlastoručno potpisan),
 2. Dvije fotografije (veličine 3,5 x 4,5 cm, muški kandidati s kravatom),
 3. Životopis (vlastoručno potpisan),
 4. Obrazac „Upitnik za upis u Imenik odvjetnika/odvjetničkih vježbenika“ – na sva pitanja potrebno je odgovoriti riječima ili brojevima (vlastoručno potpisan),
 5. Domovnica (ne starija od 6 mjeseci od izdavanja),
 6. Diploma pravnog fakulteta
 7. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za djela za koja se goni po službenoj dužnosti (ne starije od 6 mjeseci od izdavanja),
 8. Izjava da kandidat nije pod istragom (vlastoručno potpisana),
 9. Liječnička svjedodžba medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti kandidata (ne starija od 6 mjeseci od izdavanja),
 10. Četiri primjerka ugovora o radu s odvjetnikom ili odvjetničkim društvom, pri čemu:
 • ugovor mora sadržavati odredbu da povreda odvjetničke tajne predstavlja tešku povredu radne dužnosti i da je razlog za prestanak radnog odnosa
 • bruto  plaća odvjetničkih vježbenika ne može biti manja od:
 • 862, 70 eura za odvjetničkog vježbenika bez položenog pravosudnog ispita
 • 1.061,78 eura  za odvjetničkog vježbenika s položenim pravosudnim ispitom
 • odvjetnički vježbenici  uz plaću, imaju  pravo na naknadu za prijevoz prema odredbama Kolektivnog ugovora.
 • najraniji ugovoreni datum stupanja na rad u svojstvu odvjetničkog vježbenika može biti osmi dan nakon sjednice Izvršnog odbora na kojoj je odobren upis (dan početka rada mora biti određen navođenjem točnog datuma).
 1. Ako je kandidat u radnom odnosu, dokaz o prestanku radnog odnosa (nakon što upis bude odobren).

Kandidat koji je završio sveučilišni studij prava u inozemstvu, osim navedenog, mora dostaviti i akt nadležnog tijela Republike Hrvatske u predmetu vrednovanja inozemne visokoškolske kvalifikacije, ispravu kojom se dokazuju položeni ispiti, ispravu kojom se dokazuje program studija inozemne visokoškolske ustanove na kojoj je stečena diploma te vlastoručno potpisanu i ovjerenu izjavu da je studij završila po dostavljenom programu.

Obrasci isprava pod točkama 1., 4., i 8. preuzimaju se na internetskoj stranici Hrvatske odvjetničke komore https://www.hok-cba.hr/statusna-pitanja-i-obrasci/odvjetnicki-vjezbenici/

 Isprave navedene pod točkama 5. i 7. mogu se preuzeti u sustavu e-Građani.

 Svi zahtjevi i isprave dostavljaju se Hrvatskoj odvjetničkoj komori u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 Zahtjevi i isprave na stranom jeziku dostavljaju se prevedeni na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču.

Zahtjev za upis i isprave prema navedenom popisu moraju biti zaprimljeni u Hrvatskoj odvjetničkoj komori najmanje 15 dana prije održavanja sjednice izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke Komore na kojoj će se odlučivati o zahtjevu.  

* Riječi i pojmovni sklopovi koji se koriste, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Obavijest o slanju životopisa potencijalnih vježbenika 

Hrvatska odvjetnička komora na zaštićenom dijelu svojih internetskih stranica, pristup kojem imaju samo odvjetnici upisani u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore, odvjetnicima omogućuje uvid u životopise osoba koje traže zaposlenje kao odvjetnički vježbenici ili odvjetnici i koje su u tu svrhu svoje životopise dostavlili Hrvatskoj odvjetničkoj komori.

Osobe koje žele da se njihov životopis objavi na zaštićenom dijelu internetskih stranica Hrvatske odvjetničke komore radi uspostave izravnog kontakta s odvjetnicima ili odvjetničkim društvima koji imaju potrebu zaposlenja odvjetničkih vježbenika ili odvjetnika, svoje životopise u .pdf obliku mogu dostaviti Hrvatskoj odvjetničkoj komori na adresu e-pošte hok-cba@hok-cba.hr uz napomenu: Dostava životopisa.

Dostavljeni životopisi čuvaju se u digitalnom obliku i to najdulje 60 dana od dana objave na zaštićenom dijelu internetskih stranica Hrvatske odvjetničke komore, nakon čega se trajno brišu.

Smatra se da su osobe koje Hrvatskoj odvjetničkoj komori dostave svoj životopis radi njegove objave pročitali i razumjeli informaciju o obradi osobnih podataka objavljenu na internetskoj stranici (na ovoj stranici pod Dokumenti)  te da su dale privolu za obradu svojih osobnih podataka radi ostvarivanja svrhe radi koje su osobni podaci dostavljeni.

Ovdje možete preuzeti sljedeće obrasce:

Upis u Imenik vježbenika

Promjene

Mirovanje odvjetničke vježbe

Brisanje iz Imenika vježbenika

Dokumenti: