Upravni odbor

O UPRAVNOM ODBORU

Upravni odbor tijelo je Komore koje čine predsjednik Komore, prethodni predsjednik Komore koji nije u mirovini, predsjednici zborova, izabrani predstavnici zborova, predstavnik pri Međunarodnoj uniji odvjetnika (Union Internationale des Avocats – UIA), izabrani predstavnik Komore pri Međunarodnom udruženju odvjetničkih komora (International Bar Association – IBA) i izabrani predstavnik pri Vijeću odvjetničkih komora Europe (Council of Bars and Law Societies of Europe – CCBE), predsjednik Komisije za međunarodne odnose te predsjednik Udruge odvjetničkih vježbenika pri Komori. Upravnim odborom predsjedava predsjednik Komore.

Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore:

1. donosi pravilnike i druge opće akte Komore

2. donosi odluku o izmjenama Tarife o nagradama i naknadama za rad odvjetnika

3. donosi autentično tumačenje Tarife

4. donosi odluku o dodjeli Plakete dr. Ive Politea s poveljom

5. na prvoj sjednici nakon sjednice Skupštine bira na prijedlog predsjednika Komore deset članova Izvršnog odbora, koji zajedno s predsjednikom Komore čine Izvršni odbor Komore; na istoj sjednici Upravni odbor na prijedlog predsjednika Komore između izabranih članova Izvršnog odbora izabire četiri dopredsjednika, glavnog tajnika i blagajnika

6. bira predsjednika i dva člana Disciplinskog vijeća

7. imenuje voditelja upisnika odvjetničkih društava i zajedničkih ureda Komore i njegova zamjenika

8. imenuje uredništvo, te glavnog urednika i urednika glasila »Odvjetnik«

9. imenuje glavnog urednika i urednika internetskih stranica Komore

10. imenuje članove i predsjednike tijela i komisija Komore

11. utvrđuje visinu upisnine, članarine, naknade za davanje suglasnosti odvjetničkim društvima, posmrtnine i ostalih davanja odvjetnika i odvjetničkih vježbenika

12. utvrđuje najviši iznos troškova disciplinskog postupka

13. utvrđuje visinu novčanih iznosa kojima mogu raspolagati Izvršni odbor i predsjednik Komore

14. utvrđuje program trajnoga stručnog usavršavanja odvjetnika i odvjetničkih vježbenika i nadzire provedbu tog programa u suradnji s Odvjetničkom akademijom

15. priprema i utvrđuje preporuke i prijedloge o pitanjima općeg značaja za obavljanje odvjetničke službe

16. sastavlja godišnje proračune i završne račune Komore i podnosi ih na odobrenje Skupštini

17. upravlja financijskim poslovanjem Komore

18. prima i odobrava izvještaje Izvršnog odbora i predsjednika Komore

19. izvršava odluke i zaključke Skupštine

20. odobrava pravila zborova

21. odlučuje o žalbama protiv upravnih akata koje u prvom stupnju donosi Izvršni odbor

22. odlučuje o žalbama protiv upravnih akata koje u prvom stupnju donosi predsjednik Komore, a koji se odnose na stjecanje, mirovanje, obustavu ili gubitak prava na obavljanje odvjetništva

23. odlučuje o učlanjenju Komore u međunarodne odvjetničke udruge i druge pravničke organizacije te izabire predstavnike Komore u tim udrugama

24. brine se o unapređenju suradnje s komorama u drugim zemljama te s odgovarajućim stručnim i profesionalnim udrugama u inozemstvu

25. prati rad odvjetnika i odvjetničkih vježbenika te odvjetničkih društava, zajedničkih odvjetničkih ureda i stranih podružnica, i poduzima mjere za ispravno obavljanje tog rada

26. obavlja poslove općeg značaja za odvjetništvo

27. obavlja ostale poslove određene Zakonom o odvjetništvu, ovim Statutom i drugim općim aktima Komore, kao i sve ostale poslove koji nisu u djelokrugu ostalih tijela Komore ili koje mu Izvršni odbor ustupi na rješavanje.

Sjednice Upravnog odbora 

Sjednice Upravnog odbora održavaju se u prostorijama Hrvatske odvjetničke komore na adresi Koturaška 53/II, Zagreb, a njihov raspored možete pronaći ovdje:

https://www.hok-cba.hr/o-nama/raspored-izvrsnih-i-upravnih-odbora-te-ostalih-dogadanja-hrvatske-odvjetnicke-komore/

Sjednici Upravnog odbora HOK-a, zbog tehničkih ograničenja, mogu prisustvovati najviše tri osobe koje nisu članovi Upravnog odbora HOK-a, i to uz obveznu prethodnu najavu elektroničkim putem na hok-cba@hok-cba.hr najmanje 2 (dva) dana prije zakazane sjednice.

U slučaju više najavljenih osoba, prisustvovanje sjednici omogućit će se osobi čija najava bude prva zaprimljena.

Javnost može biti isključena s određenih dijelova sjednice.

Pozivi na sjednice Upravnog odbora HOK-a su u prilogu:

Dokumenti: