Zakon o odvjetništvu donio je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske 27. siječnja 1994. te je objavljen u NN br. 9/94 i stupio je na snagu 18. veljače 1994. Prva izmjena učinjena je 2008. godine, objavljena u NN br. 117/08 i stupila na snagu 21. listopada 2008. (time da je izvršen ispravak jednog članka objavom u NN 50/09). Druga izmjena učinjena je 2009. godine, objavljena je u NN 75/09 i stupila je na snagu 8. srpnja 2009. Treća izmjena učinjena je 2011. godine, objavljena u NN br 18/11 i stupila na snagu 17. veljače 2011. godine, osim pojedinih odredaba koje su stupile na snagu danom pristupanja RH EU 1. srpnja 2013. godine. Četvrta izmjena učinjena je 2021. godine, objavljene je u NN 126/21 i stupila je na snagu 2. prosinca 2021. godine.