Odbor ministara Vijeća Europe omogućio odvjetničkim komorama sudjelovanje u postupku izvršenja presuda i odluka ESLJP-a

Odbor ministara Vijeća Europe (dalje: „OMVE”) je 6. srpnja 2022. donio odluku o izmjeni Pravila 9. Pravilnika o nadzoru nad izvršenjem presuda i odluka o prijateljskim rješenjima Europskog suda za ljudska prava (dalje: „ESLJP“). Pravilo 9. navodi adresate koji su tijekom postupka izvršenja presuda i odluka ESLJP-a ovlašteni OMVE-u ukazivati jesu li mjere izvršenja koje je država članica poduzela učinkovite ili je potrebno poduzeti dodatne mjere. Do sada je navedena mogućnost bila predviđena samo za nevladine organizacije i nacionalne institucije koje se bave zaštitom ljudskih prava.

OMVE je međutim proširio opseg adresata na odvjetničke komore i udruženja. OMVE je na takav način napravio važan korak naprijed omogućivši regulatornim tijelima odvjetničke profesije da doprinesu praktičnoj primjeni odredaba Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Izmjena Pravila 9. dostupna je na sljedećoj poveznici.