Ured zastupnika RH pred ESLJP-om pripremimo prijevode zanimljivih vodiča i tematskog informativnog lista

Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava objavio je  prijevode na hrvatski jezik tri vodiča koje je pripremilo Tajništvo Europskog suda za ljudska prava i jednog tematskog informativnog lista Odjela za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava. U Vodiču kroz članak 14. Europske konvencije o ljudskim pravima i članak 1. Protokola br. 12 uz Konvenciju sažima se i analizira praksa ESLJP-a koja se odnosi na zabranu diskriminacije pri uživanju prava priznatih Konvencijom (čl. 14.), i na zabranu diskriminacije pri uživanju bilo kojeg prava određenog zakonom te zabranu diskriminacije od strane javnih tijela (čl. 1. Protokola br. 12.). Vodič kroz članak 7. Europske konvencije o ljudskim pravima- Nema kazne bez zakona, pobliže objašnjava važnost načela nullum crimen, nulla poena sine lege koje predstavlja bitan element vladavine prava te kao takvo zauzima istaknuto mjesto u konvencijskom sustavu zaštite.Vodič kroz prava zatvorenika pruža uvid u bogatu sudsku praksu ESLJP-a u kojoj se utvrđuju priroda i opseg prava zatvorenika na temelju Konvencije i obveze domaćih vlasti u pogledu postupanja sa zatvorenicima. Struktura vodiča odražava različite faze boravka u zatvoru kao i različite aspekte života pojedinaca za vrijeme njihovog boravka u zatvoru. Pod pojmom „zatvorenici“ obuhvaćene su osobe kojima je sudsko tijelo odredilo pritvor ili koje su lišene slobode nakon osude, ali može se odnositi i na sve druge osobe koje su iz bilo kojeg drugog razloga smještene u zatvor. U Tematskom informativnom listu – Pretjerani formalizam sudova, navode se primjeri općih i pojedinačnih mjera o kojima su države izvijestile u kontekstu izvršenja presuda ESLJP-a, a koje se odnose na pretjerano formalističko postupanje nadležnih državnih vlasti koje je dovelo do ograničenja prava na pristup sudu. ESLJP u svojoj sudskoj praksi često ističe da pravo na pristup sud mora biti „praktično i djelotvorno“, a ne „teoretsko ili iluzorno“

https://uredzastupnika.gov.hr/vijesti/novi-prijevodi-vodica-i-tematskog-informativnog-lista/1158