Tbr. 39 Tarife

TUMAČENJE TBR. 39 TARIFE O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA ZA RAD ODVJETNIKA
(NN 25/95, 92/99)

U slučaju kada odvjetnik ima zaključen ugovor o zastupanju sa strankom kojom uglavljuje nagradu u postotnom iznosu, a priznati parnični trošak iznosi više od dosuđene glavnice s kamatama, tada se odvjetniku ima priznati cijeli dosuđeni parnični trošak po odbitku gotovih izdataka stranke.

Podnositeljica molbe za tumačenje navodi da je zaključila ugovor o zastupanju dana 12. ožujka 2002. godine u kojem je uglavljeno da stranke potpisnice tog ugovora određuju honorar za odvjetničko zastupanje u određenom postotku.

U vrijeme zaključenja ugovora primjenjivala se Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN br. 87/93, 16/94 i 11/96; dalje: Tarifa).

Tbr. 39.a Tarife dopuštao je da u imovinsko pravnim stvarima odvjetnici mogu sa strankom ugovoriti nagradu za rad i u razmjeru s uspjehom u postupku odnosno u pravnim radnjama koje će za stranku poduzeti.

Na temelju navedenog tarifnog broja, a vodeći računa da je u konkretnom slučaju sklopljen između stranaka ugovor, Upravni odbor je zauzeo stajališta da kada priznati parnični trošak iznosi više od dosuđene glavnice sa kamatama, tada se odvjetniku ima priznati cijeli dosuđeni parnični trošak po odbitku gotovih izdataka stranke.

Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore ovlašten je davati objašnjenja o primjeni Tarife, kao i tumačiti Tarifu na temelju toč. 18. Tarife.

UPRAVNI ODBOR HOK, posl. br. 6609/2007od 8. prosinca 2007.