Tbr. 39. Tarife

Mišljenje u svezi s primjenom Tbr. 39. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

Ako je stranka opozvala punomoć odvjetniku u slučaju postojanja ugovora o zastupanju sklopljenim u skladu s odredbom Tbr. 39. Tarife, odvjetnik ima pravo obračunati nagradu i trošak u skladu s odredbama Tarife  o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, te ima pravo potraživati naknadu štete do namirenja uglavljene nagrade ugovora o zastupanju u slučaju da stranka koju je zastupao ostvari uglavljeno ugovorom o zastupanju.

“Dr. A.S., odvjetnik u P., podnio je zahtjev radi tumačenja Tbr. 39. toč. 3. Tarife, jer da mu je stranka opozvala punomoć nakon donošenja prvostupanjske presude, a da ima sa strankom zaključen ugovor o zastupanju.

Tbr. 39. Tarife glasi:
“Odvjetnik i stranka mogu ugovoriti visinu naknade za odvjetnički rad. Ugovor je valjan samo ako je zaključen u pisanom obliku. Ugovor ne obvezuje sud kod dosuđivanja troška stranci koja je uspjela u sporu”.

Toč. 3. Tbr. 39. glasi:
“U imovinskopravnim predmetima odvjetnici mogu sa strankom pisano ugovoriti naknadu za rad i u razmjenu s uspjehom u postupku odnosno u pravnim radnjama, koje će za stranku poduzeti. Gornja granica ugovorenog postotka ne može prijeći 30% od ukupnog ostvarenog uspjeha”.

U slučaju da stranka je stranka tijekom trajanja sudskog ili drugog postupka opozvala punomoć, tada odvjetnik ima pravo obračunati nagradu i trošak u skladu s odredbama Tarife, te ima pravo potraživati naknadu štete do namirenja uglavljene nagrade ugovora o zastupanju u slučaju da stranka koju je zastupao ostvari uglavljeno ugovorom o zastupanju..

Odredbom čl. 765. st. 2. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 26/91, 53/91, 91/92, 112/99,88/01, 117/03 ), odnosno odredbom čl. 779. st. 2. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine broj 35/2005) istovjetno je propisano da u slučaju odustanka od ugovora u kojem nalogoprimcu pripada naknada za njegov trud, nalogodavac je dužan isplatiti nalogoprimcu odgovarajući dio naknade i naknaditi mu štetu koju je pretrpio odustankom od ugovora, ako za odustanak nije biloosnovanih razloga.

U slučaju da je stranka tijekom trajanja sudskog ili drugog postupka opozvala punomoć, tada odvjetnik ima pravo obračunati nagradu i trošak u skladu s odredbama Tarife, te ima pravo potraživati naknadu štete do namirenja uglavljene nagrade ugovora o zastupanju u slučaju da stranka koju je zastupao ostvari uglavljeno ugovorom o zastupanju.

Uspjeh u sporu se utvrđuje u skladu s odredbama ugovora o zastupanju.

Upravni odbor HOK je ovlašten davati mišljenja u svezi primjene Tarife u skladu s odredbom točke XVIII.  Tarife.”

Upravni odbor HOK, od 10. veljače 2007.