Tbr. 7/1/2 Tarife

TUMAČENJE TBR. 7/1/2 TARIFE O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA ZA RAD ODVJETNIKA
(NN 91/04, 37/05, 59/07)

Tbr. 7/1/2 Tarife tarifira tri raspona vrijednosti kada je vrijednost predmeta spora veća od 500.000,00 kn i svaki slijedeći raspon vrijednosti nadovezuje na prethodni, odnosno  po načelu da je veće sadržano u manjem broju bodova koji je obračunat za niži raspon vrijednosti pribraja broju bodova koji se obračunava za viši raspon vrijednosti, slijedom čega:

1) za raspon vrijednosti predmeta spora od 500.000,01 pa do iznosa 5.000.000,00 kn odvjetnik pored naknade od 500 bodova ima pravo obračunati naknadu od 1 boda na svakih daljnjih započetih 1.000,00 kn, što znači da kada vrijednost spora iznosi upravo 5.000.000,00 kn odvjetnik ima pravo obračunati 5.000 bodova;
 
2) za raspon vrijednosti predmeta spora od 5.000.000,01 kn pa do 10.000.000,00 kn odvjetnik, pored naknade od 5.000 bodova obračunate za raspon vrijednosti spora do 5.000.000,00 kn, ima pravo obračunati naknadu od 1 boda na svakih daljnjih započetih 2.000,00 kn, što znači da kada vrijednost spora iznosi upravo 10.000.000,00 kn odvjetnik ima pravo obračunati 7.5000 bodova;
 
3) na iznos 10.000.000,01 kn odvjetnik, pored naknade od 7.5000 bodova obračunate za raspon vrijednosti spora do 10.000.000,00 kn, ima pravo obračunati naknadu od 1 boda na svakih daljnjih započetih 5.000,00 kn, ali ne više od 10.000 bodova.
 

Odvjetnik M.P. moli tumačenje primjene odredbe Tbr. 7/1/2 Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (Narodne novine broj 91/04, 37/05, 59/07; dalje: Tarifa), jer da sudovi npr. u slučajevima kad vps iznosi preko 10.000.000,00 kn određuju nagradu na način da pored naknade od 500 bodova koja se obračunava na iznos od 500.000,00 kn, preostali iznos dijele sa 5.000,00 kn, tako da u slučaju kad vps iznosi 10.500.000,00 kn obistinjuje se nagrada od 2.500 bodova, pa to znači da nagrada za vps od 5.000.000,00 kn je viša nego kad je vps 10.500.000,00 kn.

Tbr. 7/1/2 Tarife glasi:

«Ako vrijednost spora prelazi iznos od kn 500.000,00, do iznosa od kn 5,000.000,00 odvjetnik pored naknade od 500 bodova ima pravo obračunati naknadu od 1 boda na svakih započetih kn 1.000,00. Iznad vrijednosti spora od kn 5,000.000,00 do iznosa od kn 10,000.000,00 za svakih započetih kn 2.000,00 odvjetnik ima pravo obračunati naknadu od 1 boda. Iznad vrijednosti spora od kn 10,000.000,00 za svakih započetih kn 5.000,00 odvjetnik ima pravo obračunati naknadu od 1 boda ali ne više od 10.000 bodova.»

Na temelju navedenog se zaključuje da:

–   Tbr. 7/1/2 Tarife tarifira tri raspona vrijednosti kada je vrijednost predmeta spora veća od 500.000,00 kn i da se

–   svaki slijedeći raspon vrijednosti nadovezuje na prethodni, tj. da po načelu da je veće sadržano u manjem broj bodova koji je obračunat za niži raspon vrijednosti pribraja broju bodova koji se obračunava za viši raspon vrijednosti, slijedom čega:

4) za raspon vrijednosti predmeta spora od 500.000,01 pa do iznosa 5,000.000,00 kn odvjetnik pored naknade od 500 bodova ima pravo obračunati naknadu od 1 boda na svakih daljnjih započetih 1.000,00 kn, što znači da kada je vrijednost spora iznosi upravo 5,000.000,00 kn odvjetnik ima pravo obračunati 5.000 bodova;
 
5) za raspon vrijednosti predmeta spora od 5,000.000,01 kn pa do 10.000.000,00 kn odvjetnik, pored naknade od 5.000 bodova obračunate za  raspon vrijednosti spora do 5.000.000,00 kn, ima pravo obračunati naknadu od 1 boda na svakih daljnjih započetih 2.000,00 kn, što znači da kada je vrijednost spora iznosi upravo 10.000.000,00 kn odvjetnik ima pravo obračunati 7.5000 bodova;
 
6) na iznos 10.000.000,01 kn odvjetnik, pored naknade od 7.5000 bodova obračunate za raspon vrijednosti spora do 10.000.000,00 kn, ima pravo obračunati naknadu od 1 boda na svakih daljnjih započetih 5.000,00 kn, ali ne više od 10.000 bodova.

Takva primjena Tarife je jedino logična, te se maksimalni broj bodova od 10.000 bodova po Tarifi («Narodne novine» br. 91/04 i 37/05) obračunava kada je vrijednosti predmeta spora 22.500.000,00 kn i više.

Naime, nije logično da u slučaju kad je vps npr. 10.500.000,00 kn da bi nagrada bila niža nego za vps od 5.000.000,00 kn.

Upravni odbor HOK ovlašten je davati tumačenja u svezi primjene Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

UPRAVNI ODBOR HOK, posl. br. 6625/2007 od 27. listopada 2007.