Tbr. 7. toc.1.Tarife

Tumačenje Tbr. 7. toč. 1. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

Ako je vrijednost predmeta spora označena iznosima 2.500,00 kn; 5.000,00 kn; 10.000,00 kn; 100.000,00 kn ili 250.000,00 kn, tada se nagrada obračunava tako da se priznaju bodovi određeni za te vrijednosti predmeta, odnosno za vrijednosti predmeta  spora od 2.500,00 kn nagrada je  25 bodova,
za vrijednosti predmeta spora od        5.000,00 kn nagrada je      50 bodova,
za vrijednost predmeta spora od       10.000,00 kn nagrada je      75 bodova,
za vrijednost predmeta spora od     100.000,00 kn nagrada je   100 bodova, a
za vrijednost predmeta spora od     250.000,00 kn nagrada je   250 bodova.

“Lj. S., odvjetnica u P., podnijela je zahtjev radi tumačenja Tbr. 7. toč. 1. Tarife, jer da pravomoćnim sudskim rješenjem odlučeno da nagrada za zastupanje u slučaju označene vrijednosti predmeta od 100.000,00 kn iznosi 1.000,00 kn.

Tbr. 7. toč. 1. Tarife glasi:
“Odvjetniku pripada naknada za sastavljanje tužbe, protutužbe, prijedloga ili zahtjeva:
– ako je vrijednost predmeta spora
OD KUNA                      DO KUNA                         BODOVA
0                                  2.500,00                               25
2.500,00                      5.000,00                               50
5.000,00                      10.000,00                             75
10.000,00                   100.000,00                           100
100.000,00                 250.000,00                           250
250.000,00                 500.000,00                           500

(ostalo ispušteno kao nepotrebno).

Na temelju tarifiranog se zaključuje da iako nije napisano, odvjetnik ima pravo na nagradu u slučaju ako je vrijednost predmeta spora označena iznosom 2.500,00 kn u iznosu od 250,00 kn (25 bodova), a u slučaju da je označena vrijednost predmeta spora 2.500,01 kn, tada pripada odvjetniku nagrada od 50 bodova.

Dakle, u svim slučajevima Tbr. 7. toč. 1. Tarife ako granična vrijednost predmeta spora ne prelazi za 0,01 kn, tada odvjetnik ima pravo na naknadu za graničnu vrijednost, ali ne i povišeni iznos naknade koji se primjenjuje ako vrijednost predmeta prelazi za 0,01 kn.

Naime, u Tbr. 7. toč. 1. Tarife navodi se “od kuna do kuna” pa se i stoga zaključuje da je navedeni obračun naknade jedino ispravan.

Upravni odbor HOK je ovlašten davati tumačenja Tarife u skladu s odredbama točke XVIII. Tarife.”

Upravni odbor HOK, od 10. veljače 2007.