Tumačenje Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika u stečajnom postupku

Tumačenje odredbi Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika u stečajnom postupku

1. U stečajnom postupku, ukoliko odvjetnik zastupa više stečajnih vjerovnika čije su stečajne tražbine pravomoćno utvrđene i različitih su visina, odvjetnik ima pravo na nagradu za zastupanje svakog pojedinog stečajnog vjerovnika  prema visini njegove stečajne tražbine, jer tražbine stečajnih vjerovnika dijele samostalnu sudbinu.

2. Odvjetnik,  koji zastupa više stečajnih vjerovnika s različitom visinom stečajnih tražbina, ne može prilikom izračuna visine naknade za odvjetnički rad zbrojiti iznose stečajnih tražbina svih vjerovnika koje zastupa u stečaju i tako zbrojeni iznos stečajnih tražbina navesti kao iznos temeljem kojega obračunava svoju naknadu za odvjetnički rad.

3. U stečajnom postupku, sukladno Tbr. 15 Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, odvjetnik ima pravo na nagradu za zastupanje samo za ročište za ispitivanje tražbine odnosno ročište za diobu, dok nema pravo na nagradu za zastupanje na ostalim stečajnim ročištima.

4. U parnici radi utvrđenja stečajne tražbine u kojoj odvjetnik zastupa više osoba, ukoliko ima sukladno vrijednosti spora pravo na nagradu od 10.000 bodova, odvjetniku pripada, temeljem Tbr. 36 toč.1 Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, pravo na povišenje tarifnih stavaka za drugu i svaku slijedeću osobu.


Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka zahtjevom od 3. siječnja 2008., br. V-3/01-8, uputila je Upravnom odboru Hrvatske odvjetničke komore zahtjev za tumačenje primjene odredaba Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika u stečajnom postupku.

Državna agencija traži tumačenje i objašnjenje o primjeni Tarife u slučajevima kada:

1. odvjetnik u stečajnom postupku zastupa više stečajnih vjerovnika čije su tražbine pravomoćno utvrđene i različitih su visina, odnosno da li odvjetnik u takvom slučaju može zbrojiti iznose tražbina svih vjerovnika i tako zbrojeni iznos navesti kao temelj za obračun naknade za odvjetnički rad,

2. za koja ročišta temeljem Tbr. 15 Tarife odvjetnik ima pravo na nagradu,

3. da li odvjetnik u parnici radi utvrđenja stečajne tražbine, ukoliko prema vrijednosti spora ima pravo na nagradu od 10.000 bodova, ima pravo primjeniti i Tbr. 36 toč. 1 Tarife ukoliko zastupa više osoba u parnici.

Tumačeći i primjenjujući Tarifu o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika Upravni odbor je donio tumačenje kao u izreci.