Vrijednost boda prema Tarifi

Tumačenje odredbi Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, odnosno o vrijednosti boda prema Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika od 16. prosinca 1995.

1. Sukladno Tbr. 50 Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika od 16.prosinca 1995. godine (NN 60/93, 87/93, 16/94 i 11/96) vrijednost boda iznosi 8,00 kn. 
  
2. Sukladno Tbr. 42 toč. 1 Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika od 16.prosinca 1995. godine odvjetniku pripada, za sve sporedne radnje obavljene u svim postupcima za koje mu ne pripada posebna nagrada i koje nisu posebno obračunate, paušalna nagrada u iznosu od 25% od ukupnog iznosa nagrada određene i obračunate prema Tarifi. 
Odvjetničko društvo Ž.R. i kolege iz Slavonskog Broda, zahtjevom od 14. veljače 2008., uputilo je Upravnom odboru Hrvatske odvjetničke komore zahtjev za objašnjenjem vrijednosti boda prema Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika od 16. prosinca 1995. godine.

Tarifnim brojem 50 navedene Tarife određeno je da vrijednost boda iznosi 8,00 kn. Tarifnim brojem 42 točka 1 iste Tarife određeno je da odvjetnik ima pravo, za sve sporedne radnje obavljene u svim postupcima za koje mu ne pripada posebna nagrada i koje nisu posebno obračunate, na paušalnu nagradu u iznosu od 25% od ukupnog iznosa nagrada određene i obračunate prema Tarifi.

Primjenom navedenih tarifnih stavaka Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika od 16. prosinca 1995. godine Upravni odbor utvrđuje da vrijednost od 8,00 kn treba uvećati za 25 % tako da vrijednost boda iznosi 10,00 kn.