ETIČKI KODEKS CENTRA ZA MIRENJE HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE

I.

UVODNE ODREDBE

Etički kodeks utvrđuje osnovna načela i pravila ponašanja kojih su se prilikom provođenja postupka mirenja pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori dužni pridržavati izmiritelji kako bi stvorili i održavali povjerenje stranaka i šire javnosti u postupak mirenja te u integritet i stručnost izmiritelja.

II.

OSNOVNE PRETPOSTAVKE

Izmiritelj je dužan prije početka provođenja postupka mirenja kao i tijekom cijelog postupka paziti mogu li stranke slobodno raspolagati predmetom spora, te jesu li stranke ovlaštene i sposobne aktivno sudjelovati u postupku mirenja. Ako po ocjeni izmiritelja nije ispunjen bilo koji od navedenih uvjeta, izmiritelj može odbiti započeti postupak mirenja, a ako se isti pojave tijekom postupka, može donijeti odluku o odgodi postupanja na određeni rok ili dovršiti postupak.

III.

DUŽNOST INFORMIRANJA STRANAKA O POSTUPKU MIRENJA

Izmiritelj je dužan na odgovarajući način objasniti strankama postupak mirenja i ulogu izmiritelja odnosno objasniti im da je mirenje postupak u kojem izmiritelj kao neutralna osoba pomaže strankama da sporazumno riješe spor i postignu nagodbu, bez ovlasti da im nametne obvezujuće rješenje.

Izmiritelj je dužan prije potpisivanja Sporazuma o mirenju na odgovarajući način izvijestiti stranke koji će osobni pristup koristiti u postupku mirenja, a strankama mora dati mogućnost da izraze svoja očekivanja o načinu vođenja postupka mirenja.

Izmiritelj je dužan objasniti strankama koji su stadiji postupka mirenja. Posebice je dužan objasniti i nastojati sa strankama postići sporazum oko mogućnosti održavanja zajedničkih i odvojenih sastanaka, mogućnost uključenja trećih osoba, procesni učinak postupka mirenja na eventualne postojeće sudske sporove, zastoj zastarijevanja potraživanja,kao i uvjete pod kojima izmiritelj može obustaviti postupak mirenja.
Izmiritelj u potpunosti strankama daje podatke i objašnjava osnovu za eventualne naknade, pristojbe ili naplate od stranaka.

Izmiritelj sklapa sa strankama dogovor o svojoj naknadi i eventualnim troškovima postupka mirenja u Centru i unosi takav dogovor u Sporazum o mirenju.

IV.

SAMOSTALNO ODLUČIVANJE STRANAKA

Prilikom provođenja postupka mirenja izmiritelj mora voditi računa o tome da se postupak mirenja zasniva na načelu da su stranke slobodne samostalno odlučivati o sudjelovanju u postupku mirenja i njegovu ishodu odnosno o postizanju nagodbe. Izmiritelj može strankama pružiti informacije o postupku, isticati određene okolnosti spora i pomoći strankama da razmotre sve opcije.

Izmiritelj ne smije prisiljavati stranke da postignu sporazum niti im smije nametnuti obvezujuća rješenja, a također ne smije donositi odluke za bilo koju stranku u postupku mirenja.

Izmiritelj mora nastojati postići ravnotežu u odnosima stranaka u postupku i ohrabrivati stranke da otvoreno pregovaraju i surađuju.

V.

NEPRISTRANOST

Izmiritelj mora biti nepristran i mora strankama iznijeti okolnosti koje su mu poznate, a koje bi mogle dati povoda opravdanoj sumnji u njegovu nepristranost i neovisnost.

Izmiritelj u svakom trenutku postupa nepristrano i u potpunosti neovisno prema strankama te nastoji da ga i stranke tako vide.

Izmiritelj postupa s poštovanjem prema pitanjima i ishodu postupka mirenja.

Izmiritelj mora izbjegavati takvo postupanje koje bi moglo djelovati pristrano prema jednoj od stranaka.

Izmiritelj neće prihvatiti svoje imenovanje ako ima bilo kakav izravan ili neizravan osobni interes za ishod mirenja.

Izmiritelj također neće prihvatiti svoje imenovanje za izmiritelja ako je u sporu koji je predmet mirenja prethodno savjetovao kao odvjetnik bilo koju od stranaka.

Ukoliko izmiritelj u bilo kojoj fazi postupka smatra da je njegova nepristranost dovedena u pitanje, mora otkloniti svoje daljnje postupanje.

U obavljanju svojih dužnosti izmiritelj se ne vodi drugim interesima osim interesom za mirnim rješenjem spora.

VI.

SUKOB INTERESA

Izmiritelj je dužan bez odgode priopćiti strankama sve okolnosti koje bi na bilo koji način mogle pretpostavljati stvarni ili eventualni sukob interesa i utjecati na njegovu sposobnost neutralnog i uravnoteženog provođenja postupka mirenja.

Nakon što na odgovarajući način priopći strankama postojanje okolnosti iz st.1. izmiritelj može nastaviti s provođenjem postupka mirenja jedino ukoliko se s time suglase sve stranke u postupku.

Izmiritelj mora uvijek izbjegavati sukob interesa.

VII

PRUŽANJE PRAVNIH SAVJETA

Izmiritelj se mora suzdržavati od davanja pravnih savjeta strankama u postupku.

Neobvezujuće pravne savjete izmiritelj može davati isključivo na zahtjev stranaka, a na način da to ne utječe na njegovu neovisnost i neutralnost u odnosu na spor i stranke.

Izmiritelj će omogućiti i savjetovati strankama da u bilo kojem stadiju postupka, a posebice prije potpisivanja nagodbe, zatraže pomoć i savjet neovisnog pravnog stručnjaka ili pak preporučiti stankama usluge stručnjaka za druga područja kao komedijatora.

VIII

POVJERLJIVOST

Izmiritelj je dužan prije početka provođenja postupka mirenja na odgovarajući način objasniti strankama i svim drugim osobama koje sudjeluju u postupku mirenja odredbe Zakona o mirenju i Pravilnika o radu Centra za mirenje i postupku mirenja a koje se odnose na povjerljivost podataka koje su stranke saznale u postupku mirenja te ih upozoriti na posljedice kršenja tih odredbi.

Izmiritelj je dužan u odnosu na treće osobe čuvati povjerljivim sve informacije o postupku mirenja, te neće otkriti bilo kakve informacije koje je saznao u tijeku postupka mirenja, osim uz pristanak stranaka.
Izmiritelj također neće prenijeti drugoj strani informacije koje je saznao od jedne strane na odvojenim sastancima, osim ukoliko to od njega ne zatraži strana koja je informaciju izmiritelju iznijela.

Stranke kao i sve druge osobe koje sudjeluju u postupku mirenja dužne su potpisati Sporazum o povjerljivosti.

IX.

STRUČNOST IZMIRITELJA

Izmiritelj je dužan prije početka postupka mirenja na odgovarajući način pripremiti se što kvalitetnije i razmotriti svu dokumentaciju koju su mu dostavile strane.

Ukoliko izmiritelj opravdano smatra da stručno ili vremenski neće moći udovoljiti očekivanjima strana, dužan ih je o tome izvijestiti i po potrebi otkloniti svoje daljnje postupanje.

X.

KVALITETA POSTUPKA

Izmiritelj je dužan provoditi postupak mirenja stručno i bez odugovlačenja.

XI.

ZAKLJUČNE ODREDBE

U svemu što nije regulirano ovim Kodeksom a tiče se načina postupanja izmiritelja ne odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o odvjetništvu, Kodeksa odvjetničke etike i važeće Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

Ovaj Kodeks stupa na snagu danom donošenja po Upravnom Odboru Hrvatske odvjetničke komore.

U Zagrebu, 17. listopada 2009.g.

PREDSJEDNIK
Leo Andreis