PRAVILNIK O RADU CENTRA ZA MIRENJE I POSTUPKU MIRENJA

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovaj Pravilnik uređuje ustroj i organizaciju Centra za mirenje (u daljem tekstu „Centar“) pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori ( u daljnjem tekstu HOK) , pokretanje i tijek postupka mirenja, način odabira izmiritelja, te prava i obveze stranaka u postupku mirenja, sve sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o mirenju, NN br.79/09 od 08.07.2009.
II ZNAČENJE POJMOVA

Članak 2.

Mirenje»je alternativni način rješavanja spora koji stranke nastoje sporazumno riješiti, uz pomoć jednog ili više izmiritelja koji strankama pomažu postići dogovor i nagodbu o sporu bez ovlasti nametanja obvezujućeg rješenja.

„Izmiritelj“je nepristran član HOK s liste izmiritelja HOK koji na temelju sporazuma stranaka provodi postupak mirenja.

„Lista izmiritelja“je popis odvjetnika -izmiritelja koji vodi Upravni odbor ( u daljnjem tekstu:UO) Centra.

„Stranke“su osobe koje nastali spor pokušavaju riješiti izvansudskim , mirnim putem.

„Sporazum o mirenju“je akt koji potpisuju stranke i izmiritelj, a sadrži osnovna pravila postupka mirenja, prava i obveze stranaka, te način snošenja troškova postupka mirenja.

„Izjava o povjerljivosti“je akt koji potpisuju svi sudionici postupka mirenja.

„Nagodba“je akt kojim stranke sporazumno rješavaju prijepor.

„Odluka o dovršenju postupka mirenja“je akt kojim se postupak mirenja dovršava.

III USTROJ I ORGANIZACIJA CENTRA ZA MIRENJE

Članak 3.

Centar za mirenje pri HOK (u daljnjem tekstu: Centar) je tijelo HOK .
Centar je ustrojen posebnom Odlukom Skupštine HOK .
Tijela Centra su: Upravni odbor Centra (u daljnjem tekstu: UO Centra) i tajnik.
UO Centra upravlja radom Centra.

UO Centra čine tri odvjetnika. Članove Upravnog odbora Centra kao i njegova predsjednika imenuje Upravni odbor HOK na vrijeme od tri godine.
UO Centra imenuju tajnika Centra na vrijeme od 3 godine.

IV POKRETANJE POSTUPKA MIRENJA

Članak 4.

Prijedlog za pokretanje postupka mirenja ili Suglasnost stranaka za pokretanje postupka mirenja Centru mogu podnijeti sve domaće i strane fizičke i pravne osobe koje mogu biti stranke u parničnim i izvanparničnim postupcima i to: poštom, na zapisnik u prostorijama Centra, ili e- poštom.

Prijedlog za pokretanje mirenje pri Centru mora sadržavati:
-podatke o strankama i
-naznaku predmeta spora.

Prijedlog iz prethodnih stavaka Centar će dostaviti drugoj strani i pozvati ju da se u roku od 15 dana od primitka izjasni posebnom Izjavom prihvaća li postupak mirenja.

V ODABIR IZMIRITELJA

Članak 5.

Postupak mirenja u pravilu provodi jedan izmiritelj koga suglasno određuju stranke s Liste izmiritelja HOK.

VI POSTUPAK MIRENJA

Članak 6.

Postupak mirenja je dobrovoljan, neformalan, povjerljiv i nejavan.

Postupak mirenja započinje kad u Centar pristigne zadnja potpisana Izjava stranaka opristanku na postupak mirenja u Centru ili po strankama potpisani Sporazum o mirenju.

U Sporazumu o mirenju stranke će se sporazumjeti o osnovnim načelima i pravilima postupka mirenja te o načinu obračuna troškova izmiritelja i Centra s time da se troškovi mirenja temelje na načelima važeće Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

Članak 7.

Dostava pismena tijekom postupka mirenja obavljat će se prema odredbama Zakonu o mirenju, ako se stranke drugačije ne sporazume.

Članak 8.

Postupak mirenja vodi se u prostorijama HOK ili u drugim prostorijama koje HOK osigura u svrhu provođenja mirenja.

VII PRAVILA O POSTUPANJU IZMIRITELJA

Članak 9.

Izmiritelj, u okviru sporazuma stranaka, vodi postupak mirenja na način koji smatra najprikladnijim,uzimajući u obzir okolnosti slučaja, zahtjeve , interese i osobine stranaka.

Izmiritelj nije ovlašten dostaviti protivnoj stranci isprave niti priopćiti podatke koje u postupku mirenja stranke nisu izravno razmijenile ili priopćile jedna drugoj.

Tijekom postupka mirenja ne vodi se službeni zapisnik, niti će se raditi zvučni, slikovni ili bilo koji drugi zapisi.

Izmiritelj i stranke tijekom postupka mirenja mogu voditi bilješke , ali samo za svoje potrebe.

Ako se stranke nisu drugačije sporazumjele, izmiritelj se može sastajati sa svakom od stranaka i odvojeno.

Izmiritelj može podatke koje je na odvojenom sastanku dobio od jedne strane priopćiti drugoj samo uz izrijekom dan pristanak strane koja je podatke dala ili iznijela izmiritelju.

Izmiritelj će tijekom čitavog postupka zadržati pravičan, nepristran i uravnoteženodnos prema strankama te će težiti izmirenju stranaka i postizanju nagodbe, a u koliko se pojave okolnosti koje bi mogle biti prepreka njegovoj nepristranosti, dužan je bez odgađanja o tome obavijestiti stranke i povući se iz postupka mirenja.

Članak 10.

Izmiritelj je nakon okončanja postupka dužan strankama vratiti sve dokumente koje su mu stranke tijekom postupka mirenja predale i pri tome ne smije zadržati kopije dokumenata.

Članak 11.

Izmiritelj ne može biti sudac, arbitar niti zastupnik stranaka u prijeporu u kojemu je sudjelovao ili sudjeluje kao izmiritelj, niti u sporovima koji su činjenično vezani uz taj prijepor. Zastupnik stranke u postupku mirenja ne može u istom prijeporu promijeniti svoju procesnu poziciju (ulogu), niti može zastupati treće osobe u sporovima i postupcima s istom činjeničnom osnovom.

VIII ZASTUPANJE STRANAKA U POSTUPKU

Članak 12.

U postupku mirenja stranke mogu zastupati odvjetnici i pomagati im u tijeku postupka mirenja.

Ako je to potrebno a stranke se o tome suglase, u postupku mirenja mogu sudjelovati i vještaci odnosno druge osobe koje tada također potpisuju Izjavu o povjerljivosti.

IX DOVRŠENJE POSTUPKA MIRENJA

Članak 13.

Mirenje je dovršeno:

– Ako je jedna stranka dostavila pisanu Izjavu o odustajanju od postupka mirenja, osim ako u postupku i nakon odustanka jedne stranke sudjeluje još dvije ili više stranaka koje su voljne postupak mirenja nastaviti;

– ako su stranke uputile izmiritelju pisanu Izjavu o dovršetku postupka;

-Odlukom izmiritelja da se postupak mirenja obustavlja, donesenom u pravilu nakon što je o tome strankama bila dana mogućnost da se izjasne a sve zbog toga što daljnje nastojanje da se postigne mirno rješenje spora više nije svrhovito;

-ako se Nagodba ne sklopi u roku od 60 dana od početka mirenja a stranke ovaj rok pisanim Sporazumom nisu produžile,

– sklapanjem Nagodbe.

Članak 14.

Izmiritelj sudjeluje u sastavljanju Nagodbe samo na zahtjev stranaka.

Nagodba koja je sklopljena u postupku mirenja je ovršna isprava ako sadrži klauzulu ovršnosti.

Članak 15.

Izmiritelj je dužan u odnosu na treće osobe čuvati povjerljivim sve informacije o postupku mirenja, osim ako posebnim Zakonom nije drugačije propisano ili ako je davanje informacija nužno radi ovrhe same Nagodbe.

Izmiritelj odgovara za štetu koju je prouzročio povredom obveze iz stavka 1. ovog članka.

Odredbe stavka 1. 2. ovog članka na odgovarajući se način primjenjuju i na stranke te druge osobe koje su u postupku mirenja sudjelovale u bilo kojem svojstvu.

Članak 16.

Ako se stranke ili druge osobe koje sudjeluju u postupku mirenja nisu drugačije sporazumjele, ne mogu se u arbitražnom, sudskom ili bilo kojem drugom postupku pozivati na relevantne činjenice i pravne radnje – bez obzira na njihov oblik ili predlagati kao dokaz:
činjenicu da je jedna od stranaka predlagala ili prihvatila mirenje,
izjave o činjenicama ili prijedloge koje su stranke u postupku iznosile,
priznanje zahtjeva ili činjenica izvršeno tijekom postupka, ako takva očitovanja nisu sastavni dio Nagodbe,
isprave koje su pripremljene isključivo za potrebe postupka mirenja osim ako je Zakonom utvrđeno da je njihovo iznošenje nužno radi provedbe sklopljene Nagodbe ili ovrhe,
spremnost jedne stranke da tijekom postupka prihvati prijedlog izmiritelja,
prijedloge koje je u postupku iznio izmiritelj.

U sudskom, arbitražnom ili drugom postupku koji se vodi o istom sporu neće se uzimati u obzir okolnosti iz stavka 1. ovog članaka.

Osoba koja postupi suprotno stavku 1. ovog članak odgovorna je za štetu koju time prouzroči.

Članak 17.

Pokretanjem postupka mirenja nastupa zastoj zastarijevanja.

Članak 18.

Ako su se stranke koje su se sporazumjele o provođenju mirenja izričito obvezale da tijekom točno određenog vremenskog razdoblja ili do nastupanja točno određenog uvjeta neće pokretati ili nastavljati sudske, arbitražne ili druge postupke, takav sporazum ima obvezujući učinak. U tom slučaju, sud, arbitri ili druga tijela kod kojih se pokrene postupak odbacit će na zahtjev druge strane akt kojim se postupak pokreće ili nastavlja.

Članak 19.

Ako se stranke nisu drugačije sporazumjele, svaka snosi svoje troškove ( zastupanja ili izvođenja dokaza), a troškove postupka mirenja pred Centrom stranke snose na jednake dijelove.

X ARHIVA PREDMETA CENTRA

Članak 20.

Arhivu predmeta Centra čine akti u postupku mirenja i to:
– Sporazum o pokretanje postupka mirenja
– pozivi svim sudionicima u postupku mirenja
– Izjave o povjerljivosti
– akt kojim je postupak mirenja dovršen
– primjerak sklopljene Nagodbe.

XI UPISNICI

Članak 21.

Centar vodi
-Upisnik prijedloga za mirenje i
-Upisnik mirenja.

Upisnik prijedloga za mirenje sadrži:
-redni broj prijedloga (HOK-Pr.),
-imena /naziv/ stranaka,
-nadnevak primitka prijedloga,
-nadnevak otpreme prijedloga protivnoj strani,
-nadnevak primitka Izjave o prihvaćanju mirenja pred Centrom.

Upisnik mirenja sadrži:
– redni broj spisa mirenja (HOK-Mir.)
– imena /nazivi/ stranaka
– datum primitka Izjave stranaka o suglasnosti
– rezultat mirenja

XII ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 22.

Sastavni dio ovog Pravilnika čini i Etički kodeks izmiritelja Centra za mirenje HOK.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja po UO HOK.

U Zagrebu, 17. listopada 2009.

PREDSJEDNIK
Leo Andreis