SPORAZUM O MIRENJU

_______________________________________________OIB kao strana u postupku

_______________________________________________OIB kao strana u postupku

_______________________________________________OIB kao Izmiritelj,

_______________________________________________OIB kao Suizmiritelj,

______________________________________, kao zastupnik/ica strane__________

_______________________________________kao zastupnik/ica strane ­­_­­_________

Stranke su svojim prijedlogom o mirenju pokrenule postupak koji se kod Centra za mirenje Hrvatske odvjetničke komore vodi pod brojem HOKMIR__________ Osobe Izmiritelj/ice i Suizmiritelj/ice određeni su odlukom Centra za mirenje od dana ________________ (Prijedlogom stranaka usuglašenim dana ______________ ).

Stranke, njihovi Zastupnici, Izmiritelj/ica i Suizmiriteljica ovim putem sklapaju sljedeći

SPORAZUM O MIRENJU

Članak 1.

Strane u ovom postupku mirenja su suglasne da će se postupak mirenja provoditi rukovođen Osnovnim načelima i pravilima postupka mirenja izraženim u Pravilniku o radu Centra za mirenje HOK-a i postupka mirenja usvojenom na 2. sjednici Upravnog odbora HOK-a od 17. listopada 2009. godine, a sve u skladu sa odredbama Zakona o mirenju (Narodne novine br.18/2011).

Strane u postupku mirenja se obvezuju prije početka postupka mirenja uplatiti na žiro račun HOK br.2360000-1101268409 ( opis plaćanja: trošak Centra za mirenje) paušalni iznos materijalnog troška od kn________(pravne osobe kn.___________).

Članak 2.

Strane su suglasne da g. _____________________ bude Izmiritelj/ica u ovom postupku.

Strane su suglasne da g.______________________bude Suizmiritelj/ica u ovom postupku.

Izmiritelj prethodno izjavljuje da ne postoje okolnosti koje bi dovele u pitanje njegovu nepristranost ili povjerljivost u odnosu na bilo koju stranku.

Suizmiritelj prethodno izjavljuje da ne postoje okolnosti koje bi dovele u pitanje njegovu nepristranost ili povjerljivost u odnosu na bilo koju stranku.

Izmiritelj će tijekom pripremnog postupka upoznati strane s osnovnim načelima i pravilima postupka mirenja a naročito da svaka strana u tijeku postupka mirenja u bilo koje vrijeme može povući suglasnost iz gornjeg stavka i to na način da Izmiritelju dostavi pisanu Izjavu o odustajanju od postupka.

Članak 3.

Izmiritelj ne može biti sudac ili arbitar u sporu koji je bio ili jest predmet postupka mirenja, ili u nekom drugom sporu koji je proizašao iz toga pravnog odnosa ili u vezi s njim.
Odvjetnik koji je sudjelovao kao Izmiritelj ili Suizmiritelj ili njihova odvjetnička društva ne smije zastupati niti jednu stranku u sporu iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 4.

Izmiritelj će voditi postupak mirenja na način koji smatra najprikladnijim u skladu sa suvremenim tehnikama mirenja, uzimajući u obzir okolnosti slučaja, zahtjeve, interese i osobine stranaka, ali ne odgovara za tijek i ishod postupka mirenja.

Članak 5.

Potpisnici ovog Sporazuma isključuju svaku odgovornost Centra za mirenje HOK-a.

Članak 6.

Izmiritelj je dužan u odnosu na treće osobe čuvati povjerljivim sve informacije o postupku mirenja. Izmiritelj je dužan čuvati kao tajnu u odnosu na treće osobe sve informacije koje se odnose na postupak mirenja, osim ako ih je po zakonu dužan priopćiti.

Bez pristanka stranaka izmiritelj ne smije svjedočiti o činjenicama koje je saznao od stranaka tijekom postupka mirenja, neovisno o tome je li taj postupak okončan sporazumom ili ne.
Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na suizmitelje, stranke, te na druge osobe koje su u postupku mirenja sudjelovale u bilo kojem svojstvu, pod uvjetom da su za dužnost čuvanja povjerljivosti informacija znale ili morale znati.

Članak 7.

Stranke u predmetnom postupku mirenja, Izmiritelj, Suizmiritelj, Zastupnici ili osobe koja na drugi način sudjeluje u postupku, uključujući i administrativno osoblje Centra za mirenje, ne mogu se u bilo kojem drugom postupku, sudskom, arbitražnom, ili drugom postupku, pozivati na okolnosti ili predlagati kao dokaz:

a. činjenicu da je jedna od stranaka predlagala mirenje ili bila voljna sudjelovati u njemu,
b. stavove koje je stranka u postupku mirenja izrazila ili prijedloge koje je u tom postupku iznijela,
c. izjave o činjenicama ili priznanje zahtjeva ili činjenica izvršeno tijekom postupka mirenja, ako takve izjave ili priznanja nisu sastavni dio postignute nagodbe,
d. prijedloge koje je u postupku iznio Izmiritelj ili Suizmiritelj,
e. činjenicu da je neka stranka u postupku pokazala spremnost prihvatiti prijedlog Izmiritelja ili Suizmiritelja,
f. ispravu koja je pripremljena isključivo za potrebe postupka mirenja, ili ispravu za koju su se stranke u postupku mirenja sporazumjele da se neće koristiti niti u kojem drugom postupku.

Odredbe stavka 1. ovoga Članka primjenjuju se bez obzira na oblik informacije ili dokaza koji se u njemu spominju.
Stranke izražavaju svoju namjeru da niti u jednom eventualnom sudskom, arbitražnom ili drugom postupku koji se vodi ili bi se mogao voditi o istome ili drugome sporu neće predlagati ili izvoditi dokaze niti uzimati u obzir okolnosti iz stavka 1. ovoga Članka. Ako takav dokaz bude predložen, Stranke su sporazumne da druga strana, pozivajući se na ovaj Ugovor predloži da tijelo koje vodi postupak takav prijedlog kao nedopušten odbaci.
U svakom slučaju, Stranka ili Zastupnik koji postupe suprotno stavku 1. ovoga Članka odgovorni su za štetu koju time prouzroče.

Odredbe ovoga Članka ne odnose se na one dokaze ili obavijesti koje su prema zakonu nužne za provedbu ili ovrhu postignute nagodbe.
Osim slučajeva navedenih u stavku 1. ovoga Članka, drugi dokazi i izjave koji bi bili dopustivi u nekom drugom postupku neće postati nedopušteni zbog toga što su bili korišteni u postupku mirenja.
Ako se u postupku mirenja stranka pozivala na neku izjavu ili dokaz koji bi u drugome postupku mogla uskratiti, činjenica da je takva izjava ili dokaz korištena za svrhe mirenja ne znači ujedno i pristanak na korištenje takve izjave ili dokaza u drugome postupku.

Članak 8.

Po dovršetku mirenja Izmiritelj će izvršiti obračun satnice, u kojoj satnici se imaju računati i radnje izvršene tijekom pripremnog postupka predmetnog mirenja.

Strane su suglasne da će solidarno snositi troškove Izmiritelja. Temeljem obračuna sati iz prethodnog Izmiritelj će ispostaviti dva računa, svaki u iznosu od jedne polovine sveukupno nastalog troška ovog postupka mirenja. Svaki račun biti će naslovljen na jednu stranu ovog postupka mirenja prema podacima o stranci iz ovog ugovora. Stranke se obvezuju u roku od 8 dana po primljenom računu isti platiti.

U skladu s Člankom 6. stavak 2. Pravilnika o radu centra za mirenje i postupku mirenja, stranke i izmiritelj ugovaraju cijena od ukupno ___________kn po satu. Stranke posebno utvrđuju da je cijena sata utvrđena bez obzira na ishod mirenja.

U slučaju da Izmiritelj na zahtjev strana sudjeluje svojim savjetima u sastavljanju teksta Nagodbe primijenit će se dodatno odredbe Tbr. 7 t. 1 Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

Potpisnici:

STRANE U POSTUPKU:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

IZMIRITELJ:

_________________________________________SUIZMIRITELJ:_________________________________________ZASTUPNICI STRANA:

_________________________________________

_________________________________________