Privremene mjere organizacije rada na Županijskom sudu u Zagrebu

Sukladno uputama Ministarstva pravosuđa i predsjednika Županijskog suda u Zagrebu, određene se privremene mjere organizacije rada na Županijskom sudu u Zagrebu koje traju od 14. ožujka 2020. do 1. travnja 2020., kako slijedi:

 

–          sve rasprave se odgađaju na neodređeno, osim predmeta u kojima prijeti zastara i u istražno-zatvorskim predmetima

–          obveza je sudaca odgoditi sve rasprave, čak i u istražno-zatvorskim predmetima u kojima istražni zatvor ne ističe u idućih 15 dana

–          odgađaju se sva dokazna ročišta, osim u istražno-zatvorskim predmetima, kao i svako drugo postupanje koje zahtjeva prisutnost stranaka, a ne radi se o hitnim predmetima

–          ročišta za produljenje istražnog zatvora odvijaju se putem video-linka, a istražni zatvorenici se ne pozivaju na ročište u sud (faza istrage)

–          kod produljenja istražnog zatvora se neće zakazivati rasprava, već će se spis uputiti na sjednicu KV vijeća, koje će sjednicu prema potrebi održati putem video linka (faza rasprave)

–          branitelji okrivljenika imaju pravo na posjet zatvorenicima koje brane

–          komunikacija sa strankama, dakle i sa braniteljima i punomoćnicima će se vršiti  telefonski ili elektroničkim putem uvijek kada je to moguće