Prijevod “Vodiča kroz članak 7. Europske konvencije o ljudskim pravima”

Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava (ESLJP) sustavnim prevođenjem, sažimanjem i pripremanjem analiza odluka i presuda Suda, kao i drugih materijala Suda, upoznaje nacionalne vlasti i opću javnost sa sudskom praksom Suda i osnovnim načelima na kojima Sud temelji svoje presude i odluke.

Slijedom navedenoga, Ured zastupnika osigurao je prijevod dokumenta ESLJP-a «Vodič kroz članak 7. Europske konvencije o ljudskih pravima» u kojem je sažeta i analizirana trenutno najvažnija sudska praksa u odnosu na Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Prijevod «Vodiča» donosimo u prilogu.+

Dokumenti: