Prvi tematski odbor Europskog suda za ljudska prava

Europski sud za ljudska prava je sukladno čl. 26. st. 1. i čl. 28. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te Pravilu 27. Poslovnika Suda, osnovao Tematski odbor za ispitivanje predmeta koji se odnose na migracijska pitanja, kao što su primjerice protjerivanje i izručenje stranaca, a koje Europski sud ispituje u sklopu “WECL” procedure koja se odnosi na predmete u kojima je Europski sud već uspostavio svoju dobro utvrđenu sudsku praksu.

Radi se o prvom tematskom odboru Europskog suda za ljudska prava koji će biti sastavni dio njegove V. Sekcije. Svrha Tematskog odbora je osigurati dosljedno postupanje u predmetima koji se odnose na migracijska pitanja primjenom stručnih znanja iz područja migracija. Tematski odbor će postupati na sličan način kao i postojeći odbori u čiju nadležnost ulazi ispitivanje predmeta za koje je Europski sud već zauzeo svoje stajalište (“WECL cases”).