Ured zastupnika RH pred ESLJP-om osigurao prijevode vodiča i informativnih letaka s aktualnom sudskom praksom ESLJP-a

Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava u ovoj je godini osigurao prijevode sljedećih vodiča i informativnih letaka koji sadrže aktualnu sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava:

1.            Vodič kroz članak 5. Konvencije (pravo na slobodu i sigurnost)

2.            Vodič kroz članak 8. Konvencije (pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života)

3.            Vodič kroz članak 9. Konvencije (sloboda mišljenja, savjesti i vjeroispovijesti)

4.            Vodič kroz članak 4. Protokola br. 4. uz Konvenciju (zabrana kolektivnog protjerivanja stranaca)

5.            Informativni letak – Izvanteritorijalna nadležnost država stranaka Europske konvencije o ljudskim pravima

6.            Informativni letak – Kolektivno protjerivanje stranaca

7.            Informativni letak – Predmeti vezani uz Dublinsku uredbu

 

Gore navedeni materijali dostupni su na web stranici:

https://uredzastupnika.gov.hr/edukacija-o-konvenciji-137/137