Uz zahtjeve za upis u HOK više nije potrebno prilagati državne biljege

Hrvatska odvjetnička komora, sukladno novoj Uredbi o tarifi upravnih pristojbi, obavještava kako uz zahtjeve za upis u Imenik odvjetnika HOK-a kao i uz zahtjeve za upis u Imenik odvjetničkih vježbenika HOK-a više nije potrebno prilagati državne biljege.