Važna obavijest o elektroničkoj komunikaciji odvjetnika sa sudovima

Hrvatska odvjetnička komora još je u lipnju 2018. godine započela realizaciju Programa e-komunikacije odvjetnika i sudova i to u odnosu na e-komunikaciju s trgovačkim sudovima te je donesena odluka o osiguravanju  certifikata odvjetnicima za elektroničko komuniciranje (E-ID kartice, čitači i pristup) za prve tri godine isključivo na teret HOK-a.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku objavljenim u NN 70/19 predviđeno je člankom 106.a. obvezno i isključivo dostavljanje svih podnesaka (pismena) u elektroničkom obliku potpisanih kvalificiranim elektroničkim potpisom tj. putem e-komunikacije. Od 15. lipnja 2019. sva komunikacija s odvjetnicima u postupcima koji se vode pred trgovačkim sudovima odvija se isključivo elektroničkim putem.

Zbog navedenog, pozivaju se svi odvjetnici, koji to još nisu učinili, da daju izraditi i preuzmu odgovarajuće identifikacijske isprave, te aktiviraju elektronički pretinac u što kraćem roku imajući u vidu Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji u postupcima pred trgovačkim sudovima koji je na snazi od 1. siječnja 2019. godine, te gornju izmjenu ZPP koja stupa na snagu 1. rujna 2019.

Hrvatska odvjetnička komora ovu procesnu novinu smatra važnom zbog pravnih posljedica propusta u dostavi pismena prema sudu, kako u odnosu na odvjetnike, tako i u odnosu na stranke koje zastupaju.