Obavijest o poduzetim radnjama HOK vezano uz Covid-19 i potres u Zagrebu

Poštovane kolegice i kolege,

u cilju detaljnog informiranja članstva HOK o aktivnostima i poduzetim radnjama upravnih i izvršnih tijela Komore te njenog najužeg rukovodstva, a vezano uz situaciju koja se reflektira na odvjetničku službu, rad i funkcioniranje sudova i pravosuđa kao posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19), koja situacija je dodatno brojnim kolegicama i kolegama otežana razornim potresom koji je pogodio šire područje Grada Zagreba dana 22. ožujka 2020., smatramo nužnim ukazati na činjenice kako slijedi.

HOK je Odlukom predsjednika osnovao Krizni stožer Hrvatske odvjetničke komore s ciljem poduzimanja hitnih interventnih mjera u suradnji sa svim nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj kojima bi se ublažile sve negativne posljedice navedenih događaja koje bitno utječu na odvjetničku službu i položaj odvjetnika.

Te se posljedice mogu grupirati u 4 grupe;

-posljedice od izravnog utjecaja na materijalni položaj odvjetničke službe i odvjetnika i doslovno pitanje materijalnog opstanka  odvjetnika,

-posljedice na obavljanje i uredno obnašanje odvjetničke službe u odnosu na stranke i njihove interese,

-pitanje neujednačenog postupanja sudova glede dostave pošte, tijeka rokova i sl., a uvažavajući evidentno stanje „više sile“ i moguće posljedice na stranke ali i odvjetnike,kao i pitanja lokalnih kriznih stožera koji ograničavaju kretanje odvjetnika,

-pitanje stavova suda u odnosu na činjenicu da jedan broj kolegica i kolega ima urede u zgradama u koje zbog posljedica zemljotresa ne smiju i ne mogu ući, a u uredima su spisi,žalbeni predmeti i sl..

S navedenim u svezi, Hrvatska odvjetnička komora je već 12. ožujka 2020. nakon što je uočila i predvidjela probleme koji će nastati u funkcioniranju pravosuđa i javnopravnih tijela uputila dopise ministru pravosuđa Republike Hrvatske te predsjedniku Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Navedeni dopisi dostavljeni su na znanje i Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske.

Svojim dopisom od 13. ožujka 2020. Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske je Hrvatskoj odvjetničkoj komori dostavilo mjere za prevenciju prenošenja i suzbijanje epidemije koronavirusom, primjenu kojih je preporučilo svim pravosudnim tijelima u Republici Hrvatskoj.Vrhovni sud Republike Hrvatske je također dana 13. ožujka 2020. Hrvatskoj odvjetničkoj komori dostavio preporuku za postupanje sudova upućenu predsjednicima svih sudova u Republici Hrvatskoj u kojoj je posebno istaknuto kako u ovim okolnostima izostanak procesnih sudionika u pojedinom predmetu ne bi trebao imati negativne postupovne posljedice za njih. I taj je dopis u prilogu.

Ministarstvo pravosuđa je dana 17. ožujka 2020. obavijestilo Hrvatsku odvjetničku komoru o nadopuni svojih preporuka od 13. ožujka 2020. na način da je preporučena odgoda ovršnih postupaka, a posebno provedbe ovrhe na nekretnini radi iseljenja i ispražnjenja iste. Pri tome je navedeno da preporuke traju za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa (COVID-19).

Odmah po najavi donošenja ekonomskih mjera s ciljem ublažavanja negativnih učinaka šireće epidemije na poslovanje svih subjekata u Republici Hrvatskoj, Hrvatska odvjetnička komora je dana 16. ožujka 2020. Ministarstvu financija Republike Hrvatske uputila dopis predlažući da i svi odvjetnici budu obuhvaćeni ekonomskim mjerama Vlade Republike Hrvatske s obzirom da trenutna izvanredna situacija dovodi u pitanje egzistenciju 4848 odvjetnika, 1525 odvjetničkih vježbenika kao i ostalih zaposlenika odvjetničkih ureda.

Dana 18. ožujka 2020. godine Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore je na prijedlog Izvršnog odbora Hrvatske odvjetničke komore donio odluku o oslobađanju plaćanja članarine za sve članove Hrvatske odvjetničke komore (odvjetnike) za mjesec travanj 2020. godine, a koja članarina iznosi 220,00 kn (200,00 kn članarina i 20,00 kn posmrtna pripomoć) dok je na Zborovima da donose odluke o dijelu zborske članarine..

O daljnjim mjerama  koje će HOK donositi u tom kontekstu članstvo će biti pravodobno obaviješteno..

Prateći razvoj epidemiološke situacije koja je iz dana u dan uzrokovala sve više poteškoća u funkcioniranju odvjetničkih ureda Hrvatska odvjetnička komora je dana 18. ožujka 2020. Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske uputila Nacrt prijedloga Zakona o interventnim mjerama na području sudskih i upravnih postupaka zbog epidemije bolesti koronavirusa COVID-19, a po uzoru na druge države članice Europske unije koje su donijele istovrsne ili slične privremene mjere.

Navedenim Nacrtom predložene su mjere na području sudstva i uprave koje se odnose na: prekid tijeka rokova, način rada sudova, mogućnost sudjelovanja okrivljenika u kaznenom postupku putem audio-video linka, prekid tijeka rokova u upravnim postupcima, način rada javnopravnih tijela, mjere na području izvršavanja kaznenih sankcija (upućivanje osuđenika na izdržavanje kazne zatvora, premještaj zatvorenika, prekid izvršenja kazne zatvora, uvjetni otpust) te prestanak tijeka zateznih kamata u sudskim i upravnim postupcima.

Nadalje odmah nakon tragičnog potresa koji je dana 22. ožujka 2020. pogodio šire područje Grada Zagreba, a u kojem je oštećen značajan broj odvjetničkih ureda i uslijed kojeg je pojedinim odvjetnicima, odlukama nadležnih tijela zabranjen ulazak u njihove urede zbog opasnosti od urušavanja zgrada u kojima se isti nalaze, a imajući u vidu i sve veća ograničenja kretanja građana, rada institucija, ograničavanje i obustavu lokalnog i međumjesnog prijevoza, Hrvatska odvjetnička komora ponovno se obratila  Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske, Ministarstvu financija Republike Hrvatske te Vrhovnom sudu Republike Hrvatske.

Dopisom od 23. ožujka 2020. Hrvatska odvjetnička komora je Ministru pravosuđa Republike Hrvatske predložila hitno održavanje sastanka s predstavnicima Hrvatske odvjetničke komore s ciljem iznalaženja odgovarajućih interventnih rješenja prvenstveno u pogledu nemogućnosti preuzimanja sudskih i drugih pismena, nemogućnosti poduzimanja procesnih radnji u za to propisanim rokovima te nemogućnosti pristupa na sudska ročišta, kao i radi rješavanja svih ostalih problema s kojima je odvjetništvo suočeno u ovim tragičnim okolnostima. Istog dana upućen je i dopis ministru financija, kojim je predložena hitna privremena obustava obveze plaćanja akontacije poreza na dobit za odvjetnike u razdoblju ne kraćem od 6 mjeseci, odgoda obveze plaćanja doprinosa na plaće i doprinosa iz plaće za sve odvjetnike, odvjetničke vježbenike i zaposlenike odvjetničkih ureda u trajanju od najmanje tri mjeseca uz mogućnost produljenja te otpis poreza na dobit i poreza na dohodak svim odvjetnicima u trajanju od najmanje tri mjeseca uz mogućnost produljenja.

Osim toga 23. ožujka 2020. Hrvatska odvjetnička komora ponovno se obratila i predsjedniku Vrhovnog suda Republike Hrvatske tražeći da Hrvatsku odvjetničku komoru obavijesti o načinu na koji će sudovi u Republici Hrvatskoj za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti slati i primati pismena, o učinku izvanrednih okolnosti na tijek rokova u sudskim postupcima, kao i o svim drugim eventualno poduzetim mjerama s ciljem sprječavanja nastanka štete bilo kojem od sudionika sudskih postupaka u tijeku.

Ujedno je upućen javni poziv svim odvjetnicima OZ Zagreb kojima su uredi oštećeni odnosno kojima je zabranjen ulaz u zgrade u kojima se nalaze njihovi uredi uslijed posljedica potresa od 22. ožujka 2020., da nam dostave podatke o stanju ureda i spriječenosti pristupa, a kako bi i vezano za ovu situaciju mogli poduzeti daljnje korake. Prema trenutnim podacima kojima raspolaže Hrvatska odvjetnička komora oko 180 odvjetničkih ureda je oštećeno posljedicama potresa od 22. ožujka 2020.

Pored svega navedenog, a s obzirom na nove odluke stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske vezano uz zabranu napuštanja prebivališta ili stalnog boravišta kao i odluke obustave javnog prijevoza, molili smo s obzirom na poseban način rada odvjetnika koji imaju sjedište odvjetničkog ureda na adresi koja je različita od adrese stanovanja (prebivališta), a koji često moraju ići na rasprave na sudove koji nisu u mjestima njihova boravišta, odgovor na pitanje mogu li odvjetnici za dozvolu kretanja koristiti odvjetničke iskaznice Hrvatske odvjetničke komore, odnosno ukoliko to nije moguće hoće li odvjetnicima biti izdane posebne propusnice te kome bi se trebali u tom slučaju obratiti. Prema za sada dostupnim informacijama koje su pribavljene od Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje,  proizlazi da odvjetnici bez obzira na to obavljanju li odvjetničku službu samostalno, u zajedničkom odvjetničkom uredu ili odvjetničkom društvu te zaposlenici u odvjetničkim uredima, mogu tražiti korištenje potpora Zavoda za zapošljavanje uslijed novonastalih okolnosti uzrokovanih koronavirusom ukoliko je pad prometa u mjesecu (najranije) ožujku 2020. manji za 20%. u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Detaljnije informacije su objavljene na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (uvjeti za potporu).

Molimo članove da redovito prate stranice HOK te odvjetničkog zbora kojem pripadaju jer se na tim stranicama pokušavaju objaviti najnovije informacije koje su vezane za rad sudova i drugih tijela.

U nastavku ove obavijesti su i svi dopisi i pismena koja se u istoj spominju.

Hrvatska odvjetnička komora

predsjednik

Josip Šurjak

Dokumenti: