Nova aplikacija e-Komunikacije

Ministarstvo pravosuđa i uprave RH  obavijestilo je Hrvatsku odvjetničku komoru da  je odvjetnicima, uz pristup na postojeću aplikaciju e-Komunikacije, omogućen pristup novoj aplikaciji e-Komunikacije putem poveznice https://e-komunikacija.pravosudje.hr/ . Odvjetnicima je omogućen pristup kako bi se se lakše priviknuli na novu aplikaciju te kako bi Ministarstvu pravosuđa i uprave RH dostavili svoje primjedbe i prijedloge i to izravno na e-mail: ekomunikacija@mpu.hr

Postojeća aplikacija e-komunikacije bit će dostupna do 1. svibnja 2024. godine te će nakon navedenog datuma svima biti omogućen pristup e-Komunikaciji samo putem nove alikacije.

U prilogu ove obavijesti dostavljaju se upute o svim novinama uvedenim u aplikaciju, upute za API pristup, te cjelovite nove korisničke upute.

S poštovanjem,

Hrvatska odvjetnička komora

NOVA e-Komunikacija – Priručnik 0.4

NOVA e-Komunikacija – Novine

API e-Komunikacija