Pravosudni ispit

Polaganje pravosudnog ispita svakom odvjetničkom vježbeniku predstavlja jedan od glavnih ciljeva u obavljanju odvjetničke vježbe.

Postupak prijave i polaganja pravosudnog ispita reguliran je odredbama Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu („Narodne novine“, broj 14/19) te odredbama Pravilnika o polaganju pravosudnog ispita („Narodne novine“, broj 81/19, 141/20).

Zakon se može pronaći putem poveznice https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_14_273.html.

Pravilnik i njegova izmjena i dopuna se mogu pronaći putem poveznica https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_08_81_1700.html i https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_12_141_2739.html.

Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela, a polaže se pred Ispitnim povjerenstvom za polaganje pravosudnog ispita.

Detaljne informacije o načinu prijave i polaganja pravosudnog ispita te izvorima za polaganje istog mogu se pronaći na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave putem poveznice https://mpu.gov.hr/pravosudni-ispit/6212.

Ukazuje se kako je Kolektivnim ugovorom o uvjetima rada te pravima i obvezama iz radnog odnosa između odvjetnika poslodavaca i odvjetničkih vježbenika propisano da trošak položenog pravosudnog ispita koji odvjetnički vježbenik plaća Ministarstvu pravosuđa u jednoj polovici snosi odvjetnik poslodavac, a u drugoj polovici Hrvatska odvjetnička komora.

Također, bitno je ukazati da je u sklopu Odvjetničke akademije Hrvatske odvjetničke komore sustavno organizirana digitalna edukacija namijenjena pripremi radi polaganja pravosudnog ispita, i to putem LMS sustava učenja na daljinu na mrežnoj poveznici https://odvjetnicka-akademija.hok-cba.hr. Odvjetnički vježbenici svake se godine, ovisno o datumu njihovog upisa u Imenik odvjetničkih vježbenika Komore, putem e-maila pozivaju na prijavu za sudjelovanje u predmetnoj edukaciji. Ovisno o broju prijava te ostalim uvjetima organizira se odgovarajući broj online edukacija, a edukacija i pristup materijalima osigurani su 0 – 24 pa je na taj način moguće slobodno odlučiti kada tijekom dana pristupiti platformi radi edukacije.