Disciplinska prijava

Disciplinska prijava

Disciplinska prijava protiv odvjetnika ili odvjetničkog vježbenika je obavijest Disciplinskom tužiteljstvu Hrvatske odvjetničke komore o postojanju osnova sumnje da je određeni odvjetnik ili odvjetnički vježbenik počinio težu povredu dužnosti i ugleda odvjetništva propisanu Zakonom o odvjetništvu i Statutom Hrvatske odvjetničke komore.

Disciplinska prijava se podnosi na adresu Disciplinskog tužiteljstva Hrvatske odvjetničke komore, Koturaška 53, Zagreb.

O disciplinskoj prijavi

Temeljem odredbe članka 107. Statuta Hrvatske odvjetničke komore, disciplinsku prijavu protiv odvjetnika ili odvjetničkog vježbenika može podnijeti svaka pravna i fizička osoba koja ima ozbiljna i određena saznanja da je došlo do počinjenja teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva.

Iako Zakon o odvjetništvu i Statut Hrvatske odvjetničke komore ne određuje pojam disciplinske prijave niti njezin sadržaj, naglašavamo kako disciplinska prijava nije obična obavijest o nekom događaju, ona ima formalan učinak jer je Disciplinsko tužiteljstvo Hrvatske odvjetničke komore dužno po njoj postupati i utvrditi je li disciplinska prijava osnovana, a u slučaju odbačaja disciplinske prijave o tome izvijestiti podnositelja prijave.

Sukladno odredbi članka 71. Zakona o odvjetništvu i članka 98. Statuta Hrvatske odvjetničke komore disciplinski postupak se može voditi samo protiv odvjetnika ili odvjetničkog vježbenika dok nije moguće voditi disciplinski postupak protiv organizacijskih oblika putem kojih odvjetnici obavljaju odvjetništvo odnosno protiv zajedničkog odvjetničkog ureda ili odvjetničkog društva.

Naime, disciplinska odgovornost je individualna pa je stoga disciplinski postupak moguće voditi samo protiv individualno određenih odvjetnika ili odvjetničkih vježbenika za koje postoji osnov sumnje da su svojom radnjom ili propustom počinili težu povredu dužnosti i ugleda odvjetništva.

Uobičajena forma i sadržaj discplinske prijave

Zakon o odvjetništvu niti Statut Hrvatske odvjetničke komore ne propisuje formu disciplinske prijave ali da bi Disciplinsko tužiteljstvo Hrvatske odvjetničke komore moglo postupati, disciplinska prijava treba sadržavati:

1)    Ime i prezime odvjetnika i odvjetničkog vježbenika kojeg se prijavljuje te sjedište njegova odvjetničkog ureda kao i druge podatke na temelju kojih je lakše odrediti o kojem odvjetniku odnosno odvjetničkom vježbeniku se radi.

2)    Detaljni opis događaja – radnje ili propusta odvjetnika odnosno odvjetničkog vježbenika (jasni opis) i obavezno navesti mjesto i vrijeme počinjenja kao i druge okolnosti koje mogu pomoći Disciplinskom tužiteljstvu Hrvatske odvjetničke komore u daljnjem radu.

3)    Poželjno je navesti naziv i članak Zakona o odvjetništvu, Statuta Hrvatske odvjetničke komore ili Kodeksa odvjetničke komore koju je odvjetnik ili odvjetnički vježbenik svojom radnjom ili propustom povrijedio, ali ne i nužno navesti. Naime, Disciplinsko tužiteljstvo Hrvatske odvjetničke komore nije vezano pravnom kvalifikacijom teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva navedene u disciplinskoj prijavi budući da ono, na temelju podataka i činjenica koje utvrdi tijekom disciplinskog postupka, odlučuje o kojoj se težoj povredi dužnosti i ugleda odvjetništva radi.

4)    Dokaze na kojima se temelji disciplinska prijava i koji mogu pomoći Disciplinskom tužiteljstvu Hrvatske odvjetničke komore u provođenju discplinskog postupka, a koje je potrebno priložiti uz disciplinsku prijavu.

5)   Podatke o podnositelju disciplinske prijave (ime i prezime i kontakt adresa).

6)   Datum i mjesto podnošenja disciplinske prijave te vlastoručni potpis podnositelja prijave.

U prilogu obrazac disciplinske prijave

Dokumenti: