Disciplinsko tužiteljstvo

DISCIPLINSKO TUŽITELJSTVO

Disciplinsko tužiteljstvo je neovisno tijelo Hrvatske odvjetničke komore, koje je kao takvo određeno Statutom HOK-a.

Čine ga Disciplinski tužitelj i njegovi zamjenici, kojih trenutno ima 18.  Disciplinski tužitelj i njegovi zamjenici su u svome radu neovisni u odnosu na ostala tijela Komore. Disciplinskog tužitelja i njegove zamjenike, na vrijeme od tri godine, bira i razrješuje Skupština Komore, natpolovičnom većinom svih članova Skupštine.

Disciplinsko tužiteljstvo, čiji je djelokrug rada određen Statutom Komore, među ostalim, pokreće disciplinske postupke za teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva, podiže optužnice za teže povrede dužnosti i ugleda odvjetništva, zastupa optužbu pred Disciplinskim sudom Komore, te obavlja brojne druge poslove.

Disciplinski postupak protiv odvjetnika ili odvjetničkog vježbenika, Disciplinsko tužiteljstvo pokreće po službenoj dužnosti ili na temelju disciplinske prijave da su povrijeđeni dužnost i ugled odvjetništva. Disciplinski postupak se smatra pokrenutim dostavljanjem disciplinske prijave prijavljenome. Iz razloga predviđenih Statutom Komore, Disciplinsko tužiteljstvo može disciplinsku prijavu odbaciti i prije dostavljanja prijavljenome na očitovanje.

Disciplinsko tužiteljstvo je ovlašteno poduzimati radnje radi utvrđivanja činjenica odlučnih za ocjenu osnovanosti prijave, te ukoliko utvrdi da nema dokaza o postojanju osnovane sumnje o počinjenju lakše ili teže povrede dužnosti ili ugleda odvjetništva – disciplinsku prijavu odbacuje obrazloženom obaviješću, ako utvrdi postojanje lakših povreda dužnosti i ugleda odvjetništva – predmet ustupa na rješavanje Disciplinskom vijeću, a ako utvrdi da je riječ o težoj povredi dužnosti i ugleda odvjetništva – podiže optužnicu.

Potrebno je naglasiti kako svi članovi Disciplinskog tužiteljstva svoj rad obavljaju bez naknade, kako ga obavljaju kontinuirano, te se barem jednom mjesečno, a po potrebi i češće, sastaju na sjednicama Disciplinskog tužiteljstva na kojima se izlaže i razmatra konkretna problematika, zauzimaju se i usuglašavaju stavovi i mišljenja, a sve s ciljem unaprijeđenja rada i ujednačavanja prakse disciplinskih tijela Komore.