Pravilnik o radu Odvjetničke akademije HOK-a

Na temelju članka 18. Statuta Hrvatske odvjetničke komore, Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore na 9. sjednici održanoj 14. prosinca 2013. godine donosi

PRAVILNIK

O RADU ODVJETNIČKE AKADEMIJE
HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE

 

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se ustrojstvo, djelatnost, ovlasti i način donošenja odluka Odvjetničke akademije Hrvatske odvjetničke komore (u daljnjem tekstu: Akademija), te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanja Akademije.

Članak 2.

Hrvatska odvjetnička komora je osnivač Odvjetničke akademije.

Odvjetnička akademija je stručno tijelo Hrvatske odvjetničke komore (dalje: Komora) koja obavlja djelatnosti sukladno ovom Pravilniku i aktima Komore.

Odvjetnička akademija nema pravnu osobnost.

Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore (dalje: Upravni odbor Komore) obavlja nadzor nad radom Odvjetničke akademije.

Članak 3.

Puni naziv Odvjetničke akademije glasi: ODVJETNIČKA AKADEMIJA HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE.

Skraćeni naziv je: ODVJETNIČKA AKADEMIJA.

U međunarodnom prometu i predstavljanju Akademija koristi naziv:

Lawyers Academy of the Croatian Bar Association.

Sjedište Odvjetničke akademije je u Zagrebu, Koturaška 53.

Članak 4.

Akademijom upravlja Upravni odbor Komore.

Upravni odbor Komore bira Stručno vijeće Akademije na prijedlog predsjednika Komore.

Stručno vijeće ima sedam članova.

Za predsjednika Akademije može biti izabran odvjetnik koji je upisan više od 15 godina u Imenik odvjetnika Komore.

Za člana Stručnog vijeća može biti izabran odvjetnik koji je upisan više od 5 godina u Imenik odvjetnika Komore.

Glavni tajnik Komore je član Stručnog vijeća Akademije po položaju.

Upravni odbor Komore bira predsjednika Akademije i 5 članova.

Predsjednik Akademije imenuje potpredsjednika kao svog zamjenika, a bira ga između izabranih članova Stručnog vijeća Akademije.

Članovi Stručnog vijeća biraju se na vrijeme od 3 (tri) godine.

Članovi Stručnog vijeća ne primaju naknadu za svoj rad.

Članovi Stručnog vijeća imaju pravo na naknadu putnih troškova ako imaju sjedište pisarnice izvan sjedišta Komore, ali nemaju pravo na naknadu troškova ako je njihovo prebivalište/boravište na području Grada Zagreba.

II. Djelatnosti Akademije

 Članak 5.

Djelatnosti Akademije su:

 • oganiziranje trajnog stručnog obrazovanja i usavršavanja odvjetnika,
 • organiziranje trajnog stručnog obrazovanja i usavršavanja odvjetničkih vježbenika za polaganje pravosudnog ispita,
 • nadziranje provedbe trajnog stručnog obrazovanja i usavršavanja odvjetnika i odvjetničkih vježbenika u suradnji s Upravnim odborom Komore,
 • ostale aktivnosti usmjerene povećanju stručnosti članova Komore i unapređenju odvjetničke profesije.

Članak 6.

Radi ostvarivanja djelatnosti iz članka 5. Akademija:

 • organizira stručna predavanja, savjetovanja, razne vrste radionica, seminara, tribina, tečajeva, okruglih stolova i ,
 • donosi opće i specijalizirane programe za trajno stručno usavršavanje odvjetnika i odvjetničkih vježbenika,
 • priprema odgovarajući edukativni materijal, tiskanje časopisa i stručnih knjiga u okviru pojedinih oblasti,
 • surađuje s pravnim fakultetima, stručnim udruženjima i sličnim obrazovnim ustanovama u zemlji i inozemstvu,
 • prati primjenu pojedinih propisa, razvoj sudske prakse i reformu pravosuđa, te o istom izvještava sve odvjetnike putem web stranica Komore,
 • provodi i ostale aktivnosti usmjerene povećanju stručnosti članova Komore i unapređenju odvjetništva.

Djelatnost tiskanja časopisa i stručnih knjiga se ostvaruje na temelju posebnih odluka Upravnog odbora Komore, a na temelju prijedloga Stručnog vijeća.

Djelatnost praćenje primjene pojedinih propisa, razvoj sudske prakse i reforme pravosuđa odgađa se do odluke Upravnog odbora Komore o utvrđenju tehničkih i materijalnih mogućnosti radi ostvarenja ove djelatnosti.

 Članak 7.

Financijska sredstva za rad Akademije osigurava Komora.

Sredstva ostvarena radom Akademije su sredstva Komore.

Članak 8.

(8.1)    U okviru svoje djelatnosti Stručno vijeće je dužno:

 • redovito obavještavati Izvršni odbor HOK-a o svim planiranim edukativnim aktivnostima te pretpostavljenim troškovima radi sklapanja ugovora s predavačima,
 • redovito obavještavati Upravni odbor Komore o djelovanju Akademije,
 • utvrditi sa Zborovima njihove potrebe u svezi s edukativnim aktivnostima,
 • sa Zborovima odrediti termine predavanja nakon sklapanja ugovora s predavačima,
 • predložiti donošenje odluke Upravnom odboru Komore kojom se uređuje visina naknade za predavače i/ili predavanje, visina naknade za putne troškove, mogući potrebni smještaj predavača i drugo u svezi s mogućim troškovima,
 • zatražiti od svih zborova prijedloge za provođenje edukativnih aktivnosti.

(8.2)    Stručno vijeće donosi program edukativnih aktivnosti do 30. lipnja tekuće godine za vrijeme od 01. rujna tekuće godine do 31. siječnja sljedeće godine, te do 31. siječnja tekuće godine za vrijeme od 01. veljače do 30. lipnja.

(8.3)    Stručno vijeće donosi plan edukativnih aktivnosti u razradi programa iz stavka 2. ovog članka.

Članak 9.

(9.1)    Edukativne aktivnosti osiguravaju se za potrebe svih zborova, kao i za potrebe Udruge odvjetničkih vježbenika.

(9.2)    Zborovi osiguravaju provedbu edukativnih aktivnosti.

Članak 10.

(10.1) Predsjednik Akademije zastupa Stručno vijeće prema Komori i prema trećim osobama.

(10.2) Predsjednik Akademije organizira rad Stručnog vijeća te podnosi izvješća o radu Upravnom odboru Komore.

(10.3) Predsjednik Akademije podnosi godišnje izvješće o radu Skupštini Hrvatske odvjetničke komore.

Članak 11.

(11.1)  Stručno vijeće predlaže Komori donošenje općih i pojedinačnih akata potrebnih za obavljanje djelatnosti Akademije.

(11.2)  Stručno vijeće predlaže Izvršnom oboru i Upravnom odboru Komore osobe koje sudjeluju na međunarodnim seminarima i događajima vezanim uz cjeloživotno obrazovanje odvjetnika.

III. Završne odredbe

Članak 12.

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu u roku od 8 dana nakon objave na oglasnoj ploči Komore.

Predsjednik
Robert Travaš, v.r.

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Komore dana 18. prosinca 2013. godine, a stupio je na snagu dana 27. prosinca 2013. godine.